Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 May 2020 /  شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

خودرهاگران: ما به سراغ دیگری برویم و کار جمعی را شروع کنیم

  1. ضعف ما ناشی از نداشتن سازماندهی است، به محض آن که سازماندهی کنیم قدرتمان آشکار می شود.
  2. رژیم از پشت کامپیوترها سرنگون نمی شود، باید به میان مردم رفت و سازماندهی کرد.
  3. در هر کجا که هستیم سازماندهی کنیم: در مدرسه و کارگاه و دانشگاه و کارخانه و اداره و محله….
  4. منتظر نباشیم دیگری بیاید و ما را سازماندهی کند، ما به سراغ دیگری برویم و کار جمعی را شروع کنیم.
  5. کار سازمان یافته یعنی کار جمعی هدفمند. یعنی بدانیم که وقتی چند نفری به خیابان رفتیم چه می خواهیم بکنیم. یعنی بدانیم چگونه می خواهیم سایرین را به مبارزه دعوت کنیم. یعنی بدانیم حاضران در خیابان را چگونه هدایت کنیم.
  6. سازمان خودرهاگران از همه ی شما ایرانیان مبارز که از مرز حرف گذر کرده اید می خواهد که دانش سازماندهی را کسب کرده و برای به کار بستن آن اقدام کنید. مجموعه ای از دانستنی ها در باره سازماندهی در این وبسایت است: www.sazmandehi.org


ارسال نظر