Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 January 2020 /  سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸

خودرهاگران: مبارزه یعنی پنجه در پنجه دشمن افکندن و او را زمین زدن

  1. می توان هم چنان به کلی گویی و رویا بافی در مورد مبارزه سرگرم بود و می توان در درون جامعه به سازماندهی نیروهای اهل کنش پرداخت. اولی وقت کشی است و دومی تاثیر گذار.
  2. با حرف زدن صرف و رفتن به سوی تکرار مکررات کاری از پیش نمی رود. مبارزه علیه رژیم را باید به صورت عملی، سازمان یافته و مشخص در صحنه ی جامعه به پیش برد.
  3. اگر قرار است که که رژیم سقوط کند و یا هر تغییری در شرایط به وجود آید با دلخوش کردن به اینترنت و حرافی در رسانه های چیزی عاید نمی شود. مبارزه یعنی تلاش عملی برای ایجاد تغییر عینی در شرایط مادی.
  4. تا موقعی که نشسته ایم تا شاید از طریق سوت و الله اکبر بر بام ها رژیمی آدمکش و تا دندان مسلح را پایین بکشیم این بساط ستم و حقارت باقی خواهد بود. مبارزه یعنی پنجه در پنجه دشمن افکندن و او را زمین زدن.
  5. سازمان خودرهاگران از هموطنان داخل و خارج از کشور می خواهد که به مبارزه ی عملی و سازمان یافته روی آورند و از مرز حرف و شعار درگذرند. تشکیلات ما به سهم خود آماده ی همکاری با ایرانیانی است که اهل عمل می باشند.


مطالب مرتبط