Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
26 May 2020 /  سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

خودرهاگران: نهضت بازسازی ارزش های انسانی را آغاز کنیم

 

  1. بدون بازگشت به ارزش های ناب اخلاقی نمی توان خود را از شر رژیم های ضد اخلاق مانند رژیم جمهوری اسلامی نجات داد.
  2. یکی از نخستین کارهای فکر شده و برنامه ریزی شده ی حکومت های ضد بشری فرو ریختن بنای اخلاق و ارزش مداری در جامعه است تا اعضای جامعه را به رنگ خود درآورد.
  3. وقتی یک حاکمیت فاسد توانست ارزش ها را میان مردم تحت حکومت خود سست کند به راحتی می تواند دهه ها برا آنها حکومت کند و تضادی خطر ساز با جامعه نداشته باشد.
  4. همرنگی ضد اخلاقی حکومت و جامعه از آنها همدستان ناخواسته ای می سازد که با وجود آن که از هم متنفرند با هم همکاری می کنند. از دل این همکاری شوم عمر طولانی حاکمیت ضد بشری بیرون می آید.
  5. حکومت ها همیشه راهی برای برون رفت از خطر تضاد منافع با جامعه پیدا می کنند، چون امکانات در اختیار دارند. تضادی که اما سبب سقوط حکومت می شود تضاد اخلاقی او با جامعه است.
  6. برای سرنگون سازی حکومت فاسد جمهوری اسلامی بیش و پیش از آن که به سلاح و مهمات نیاز داشته باشیم نیاز داریم به بازسازی ارزش های انسانی در وجود خویش، به طریق و به آن جدیتی که تحمل ستم و فساد رژیم برایمان غیر قابل توجیه و غیرقابل قبول گردد.
  7. تا وقتی یک نهضت بازگشت به اخلاق مداری در ایرانیان آغاز شود، بعید است که یک جنبش اجتماعی سرنگون ساز شکل بگیرد. جامعه ای که احساس فاسد شدن دارد هرگز با فاسدان واقعی تسویه حساب نمی کند. ما باید از جنس متفاوت باشیم.
  8. سازمان خودرهاگران از همه ی ایرانیان می خواهد که با سنجش جدیت حضور و عملکرد ارزش های انسانی در درون خود، بیلانی از حس اخلاق مداری خویش داشته باشند. به این واسطه می توانیم با روی آوردن به سوی گسترش این ارزش ها در جامعه به تضادی دامن بزنیم که آشتی ناپذیر و تعیین تکلیف کننده است: تضاد یک جامعه ی ارزش مدار و یک حاکمیت ضد ارزش.

 ارسال نظر