Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

خود رها گران: خودباوری و اراده ی انسان اختیارمند

  1. تغییری که در ورای اراده ی شما روی دهد به طور لزوم به نفع شما نیست
  2. انسان اختیارمند آن تغییری را که می خواهد می سازد و انسان بی اختیار باید تغییری را که دیگران ساخته اند بپذیرد
  3. بودن یا نبودن خودباوری چیزی است که ما را به سمت دگرگون کردن یا نکردن زندگی خویش هدایت می کند
  4. هرگاه که شرایط وجودی خویش را نامطلوب دانستیم یک تغییر ضرورت می یابد، این که این تغییر صورت گیرد یا خیر به اراده ی ما بستگی دارد
  5. سخن گفتن از دگرگونی بدون کنش مانند حرف زدن از غذا برای رفع گرسنگی است
  6. اراده ی انسان هر تغییری را می تواند ممکن سازد، هر تغییری را
  7. اراده ی ما پیش از وارد شدن به فرایند دگرگون سازی نیست که خود را نشان داده و می پرورد، در درون فرایند است
  8. باور به خود و توانایی های بالقوه و بالفعل خود بزرگترین سرمایه در مسیر دگرگون سازی است
  9. هر چیز که شما را به تحول و تغییر به سوی انسانیت بیشتر دعوت می کند مثبت است، هر چه که باشد

برچسب :