خود رها گران: خودباوری و همبستگی

 1. همبستگی اعضای یک ملت بزرگترین پشتوانه دوام و گسترش آن ملت است
 2. همبستگی اعضای یک ملت فقط ریشه های تاریخی و فرهنگی ندارد، پایه و ریشه ی انسانی دارد
 3. در مواقع حساس مردم یک کشور باید از خرد جمعی و اراده ی جمعی برای نجات خویش بهره ببرند
 4. هیچ گاه نمی شوذ انتظار داشت که یک ملت در تمامیت خود و بدون در نظر گرفتن تفاوت ها و اختلافات طبقاتی و اجتماعی با منافع متضاد با هم متحد شوند، اما اکثریت جامعه که دارای وضعیت مشابه ای است می تواند برای به دست گرفتن سرنوشت جمعی کشور متحد شود
 5. بی اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر زهری است که دیکتاتوری ها به پیکر یک ملت تزریق می کنند، پادزهر آن اعتماد متقابل و دوست داشتن یکدیگر و باور به ضرورت کار جمعی می باشد
 6. انزوا، انفعال و پراکندگی عناصری هستند که یک ملت را نابود می کنند. به هم بپیوندیم، فعال باشیم و متحد شویم
 7. به وجود آوردن یک اتحاد میان ایرانیان بر روی خواست های سیاسی بسیار دشوار است، اما یک چیز است که می تواند همه ی ما را به هم متصل سازد: ضرورت حفظ کرامت انسانی مان
 8. راز برون رفت از این بن بست تاریخی این است که روحیه ی خود را عوض کنیم: بعنی به جای این که بنشینیم ببینیم دیگری چه می کند، خود حرکت کنیم تا دیگران نیز به ما بپیوندند
 9. موتور اصلی حرکت به سوی رهایی فردی و جمعی یک چیز است: خودباوری
 10. رژیم چند ده هزار نیرو در اختیار دارد و ما مردم، چند ده میلیون هستیم. پس چرا آنان بر ما مسلط هستند؟ پاسخ بنابراین در کمیت نیست
 11. می توان باهم بود، می توان با هم رزمید، می توان باهم از بند رهید، می توان با هم شکوفا شد
 12. تا زمانی که به حال و روز یکدیگر نپردازیم هر روز بخشی از ما در فقر و ذلت مادی و یا معنوی فرو خواهد رفت. چاره ی کار در به هم پرداختن است.

2 Comments

Comments are closed.