Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

در سالروز ۲۵ خرداد ۸۸: کنشگران جنبش این بار دیگر برای نمایش به خیابان نمی آیند برای رزم می آیند.

در سالروز ۲۵ خرداد ۸۸

تجربه ی جنبش سبز نشان داد که با ادا و اطوارهای شبه مدنی نمی توان رژیمی کهریزک ساز و آدمکش را پایین کشید. این رژیم ها نیاز به مبارزه ی قاطع و قهرآمیز دارند. بر اساس این تجربه، جوانان این بار می دانند که باید از سازماندهی، آموزش، تجهیزات و برنامه ریزی برای مقابله با ماموران رژیم برخوردار باشند. یعنی باید بدانند که روش عملی برخورد با سپاه و بسیج و گاردضدشورش و لباس شخصی ها و اطلاعاتی ها و غیره چگونه است. بدانند چگونه باید آنها را خنثی کنند و چگونه بر آنها غلبه کنند. کنشگران جنبش این بار دیگر برای نمایش به خیابان نمی آیند برای رزم می آیند. رزمی بی امان و قاطع و دلاورانه تا بساط آدمکشان را در خیابان ها برچینند.