Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 March 2021 /  جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

در سالروز ۲۵ خرداد ۸۸: آری همیشه نیروهای میرا به بیرون رانده می شوند و نیروهای پویا باقی می مانند.

در سالروز ۲۵ خرداد ۸۸
جنبش سبز با ناکامی خویش در سال ۸۸ فرصتی شد تا نقش منفی عده ای از اصحاب سابق حکومتی که تصمیم داشتند از حضور مردم در خیابان برای بازگشت به حرم قدرت استفاده کنند روشن شود. همان ها که خود دو دهه در پست و مقامات حکومتی بودند و پس از آن که مافیای سپاه آنها را بیرون کرد برآن شدند تا با استفاده از حضور مردم جایی دوباره برای خود در ساختار حاکمیت دست و پا کنند. اما وقتی جنبش رو به رادیکالیزم گذاشت ترسیدند و آن قدر فتیله جنبش را پایین کشیدند که خاموش شد. اینک با مشخص شدن نقش تخریب گر این نیرو در جنبش آزادیخواهی و عدالت طلبی مردم ایران، نیروهای کنشگر و جوان به این باقیمانده های بیرون افتاده از نظام پشت کرده اند و راه و مسیر تازه ای را می جویند. آری همیشه نیروهای میرا به بیرون رانده می شوند و نیروهای پویا باقی می مانند.مطالب مرتبط
ارسال نظر