Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 February 2020 /  پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

در سالروز ۲۵ خرداد ۸۸: آمده بودند آزادی و عدالت و مردمسالاری را طلب کنند.

 

در سالروز ۲۵ خرداد ۸۸
اگر عده ای می خواهند در فضای خاطراتی جنبش سبز بمانند، انتخاب خودشان است، اما جامعه منتظر کسی نمی شود. سیر تحول پویا و زنده است و به پیش خواهد رفت. جوانانی که در سال ۸۸ جان باختند برای این نمردند که به خاطره و افسانه تبدیل شوند. آمده بودند آزادی و عدالت و مردمسالاری را طلب کنند.ارسال نظر