در سالروز 25 خرداد 88: جنبش آتی مردم ایران توسط کسانی هدایت خواهد شد که نیروی معترض جامعه را سازماندهی کنند.

در سالروز 25 خرداد 88

جنبش سبز اشکالات متعددی داشت: اتفاقی بود، فاقد هدف روشن بود، راه مشخصی برای طی کردن نداشت، جریان هدایتگر منسجمی نداشت، دارای سازماندهی نبود و متولی و مدعی زیاد داشت. بر اساس این تجربه در آینده باید جنبشی را تدارک دید که تصادفی نباشد، هدف روشنی را برای خود تعیین کند، راه مشخصی را برای دستیابی به هدف ترسیم کند، جریان هدایتگری در آن موجود باشد و این جریان از عنصر سازماندهی برخوردار باشد. جنبش آتی مردم ایران توسط کسانی هدایت خواهد شد که نیروی معترض جامعه را سازماندهی کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*