Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 May 2020 /  شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

دفاع از منافع خود

 در دانشگاه، در کارخانه، در کارگاه، در مدرسه، در اداره، در محله و هر جا که می توانید گروه های دو تا پنج نفره تشکیل داده و برای دفاع از منافع خود فعالیت سازمان یافته کنید

 

 ارسال نظر