Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2021 /  یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

رادیو اتحاد فعالیت رسمی خود را بر روی ماهواره W3A از روز اول ژانویه ۲۰۱۲ آغاز خواهد کرد.

اطلاعیه:
رادیو اتحاد فعالیت رسمی خود را بر روی ماهواره W3A از روز اول ژانویه ۲۰۱۲ آغاز خواهد کرد.
این رادیو هم چنین از اینترنت پخش خواهد شد.
رادیو اتحاد یک رادیو آموزشی درباره ی انسان مداری و سازماندهی قدرت اجتماعی است.
برنامه های آن شامل آموزش های سیاسی، تشکیلاتی و سازماندهی اجتماعی در زمینه ی کارگران، زنان، دانشجویان، بیکاران، دانش آموزان و غیره می باشد.
www.radioetehad.comدیدگاه های این مطلب


امروز ۲۴ . ۲ . ۱۳۹۱  در محله جنت اباد تهران زیر چهار باغ کابل های برق دزدیده شد . درهفته پیش در سعادت اباد تهران یک مغازه سوپر مارکت  شبانه خالی شده وصاحب سوپر هم کشته شده ارسال نظر