Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
3 December 2020 /  پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹

رادیو صدای مردم ایران – مصاحبه با دکتر کورش عرفانی

رادیو صدای مردم ایران #۸۱: بمصاحبه با دکتر کورش عرفانی

رادیو صدای مردم ایران #۸۱:
بخش انگلیسی‌: مصاحبه با دکتر کورش عرفانی، جامعه شناس راجع به  رویداد های اخیر در ایران، انفجار در تهران و اصفهان در  زاغه مهمات و حمله بسیج به سفارت انگلیس.
بخش پارسی: مصاحبه با دکتر کورش عرفانی و تحلیل ایشان از حوادث اخیر ایران و جهت این حوادث.

 ارسال نظر