راهنمای کار اطلاع رسانی در خیابان ها در کشورهای خارجی

راهنمای کار اطلاع رسانی در خیابان ها در کشورهای خارجی      

با همکاری: شادی

کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

این جزوه را تکمیل، تکثیر و استفاده کنید.

آبان 1389 – نوامبر 2010

www.khodrahagaran.org

حفظ تداوم مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی در خارج به همان اندازه است که در داخل. به نظر می رسد یک شکل موثر در حمایت از مردم ایران در خا رج، تدا وم افشا گری به شکل عملی‌ است و تجربه نشان داده که این تدا وم، زمانی‌ عملی‌ خواهد شد که کار جمعی صورت گیرد. یعنی در هر شهر در خارج، هسته ای از چند نفر فعال، که واقعاً به پی‌ گیری در تدا وم حرکت معتقد با شند، تشکیل شود. بدون چنین کار منظم و پی گیری جو انفعال در خا رج بیش از بیش غالب می شود.

توصیه هایی که در زیر می شود توسط ایرانیانی که به طور عملی این فعالیت ها را انجام داده اند ارائه می شود و بیانگر تکامل مبارزه ی مدنی در خارج است:

 1. در صورت امکان تبدیل شهر محل سکونت به تریبون افشا گری از طریق کمپین‌ها ی مختلف- با استفاده از وسایلی مانند یک میز تاشو، تصاویر، اسنا د و یک چرخ دستی‌ –  به طور روزانه یا هفتگی.
 2. -تداوم این حرکت، زیرا این کار برای ما اعتبار و ارتباطات وسیع با اقشا ر گو نا‌ گو ن ایجاد می‌کند. تجربه نشان داده‌‌ که با تداوم، -همیشگی‌ یا یک یا چند با ر در هفته-، محل این حرکت تبدیل به نقطه اتصال بین ایرانیان و خارجی ها می شود.
 3. برخورد محترمانه و دوستانه و با علاقه و انرژی افراد را به سوی شما جذب خواهد کرد.
 4. -اداره کنندگا ن باید باتجربه باشند، زیرا ما با فا شیست‌ها ی سازمان یافته مذهبی از کشور‌ها ی اسلامی در تمامی‌ عرصه‌ها اختلاف داریم. عوامل رژیم هم می توانند توطئه کنند، باید با برخورد حرفه ای و مدنی فعالیت های آنها را خنثی کرد.
 5. -اسنا د باید دقیق، معتبر و با ذکر منبع باشند. تجربه نشان دا ده‌‌ که اعتبار اسنا د کمپین را تبدیل به مرکز خبر رسا نی‌ می‌کند. از کلی گویی بپرهیزید.
 6. – به این موضوع توجه کنیم، که شما در روز هزاران تماشا گر‌ حضوری دارید، که می توانید بدون سانسور اخبار ایران را در اختیار آنها قرار دهید . از هرفرصتی برای به جای گذاشتن یک تاثیر ماندگار استفاده کنید.
 7. از جمع آوری امضا تا حد امکان خوداری کنید، زیرا خیلی ها اعتماد نمی کنند و در ضمن حوصله و وقت آنرا ندارند. مگر در مواقع ضروری و هدفمند. آدرس سایت و ایمیل بدهید تا با شما در تماس باشند.
 8. –به فکر پخش اعلامیه نباشید مگر به صورت ضروری. پیام خود را با آفیش و تراکت های بزرگ به دید رهگذران برسانید. ازپلاکارد و تصاویر بزرگ و اگر امکانات دارید از اکران های بزرگ و کامپیوتر استفاده کنید.
 9. برای فعالیت خود اجازه برای چند ما ه و چند روز در هفته  در ساعت های به دست آورید، زیرا در این حالت امکا ن مانوور دارید و باید شرایط هوا و گرفتاری‌ها ی زندگی‌ را در نظر داشت.
 10. تلاش کنید بین خود تقسیم کار و زمان بندی کنید. هر روز به تعدادی که لازم است حضور پیدا کنید و به این ترتیب با به وجود آوردن دو یا چند تیم و تقسیم روزهای هفته یا هفته های ماه اجازه دهید که کار تداوم پیدا کند.
 11. -باید امکانات محیط را بررسی کرد، مغا ز ه ی پیدا کرد و وسایل را در همان نزدیک محل میز گذاشت. بودجه ی لازم برای پیشبرد وتدوام بخشیدن به کار را پیش بینی کنید.
 12. خیلی‌ از ایرانیان و غیر ایرانی ها از جنایت ها ی جمهوری اسلامی خبر ندارند و حضور این کمپین‌ها اولین قدم است. هرگز نیاندیشید که اطلاع رسانی بی فایده است.
 13. روابط این کمپین‌ها باید با عفو بین الملل و سایر سازمان‌ها ی حقوق بشری نزدیک باشد.
 14. روابط با احزاب و سازمان های ملی و محلی کشور محل زندگی خود را توصیه می کنیم.

با روزنامه ها، رادیوها و رسانه های محلی تماس بگیرید. فعالیت خود را در آنها منعکس کنید. با خبرنگاران رابطه برقرار کنید و فعالیت خود را موثر و کارآ بسازید.

در صورتی که مطالب تکمیلی برای این جزوه دارید برای ما ارسال کنید. خود نیز در شهرهای مختلف کشورهای دیگر با تکمیل و تکثیر این جزوه آن را میان ایرانیان پخش کرده و با تشکیل جمع های فعال کمپین های افشاگرانه علیه رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی و در حمایت از مبارزان داخل کشور برگزار کنید. پیروزی از آنان کسانی است که پایدارند.

آدرس ایمیل برای تماس : tamas@khodrahagaran.org

تلفن:                                      1-818-934-0744

www.khodrahagaran.org