Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

راهکار درست مبارزه را از زبان دشمن بیرون بکشیم: آموزش مبارزات خیابانی

راهکار درست مبارزه را از زبان دشمن بیرون بکشیم: آموزش مبارزات خیابانی
آخوند مصلحی وزیر اطلاعات رژیم: “دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی از جمله اهداف دشمنان است و آنها سعی در آموزش جوانان به منظور استفاده از آنها در اغتشاشات خیابانی دارند.”ارسال نظر