Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
14 July 2020 /  سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

رفتار دمکراتیک چه شاخصی دارد؟

رفتار دمکراتیک چه شاخصی دارد؟

بسیاری هستند صحبت از عشق و علاقه به انسان، همنوع دوستی و از این قبیل می کنند تا رفتار دمکراتیک را توصیف کنند. اما شاخص اصلی این رفتار قبل از هر چیز «احترام به حق دیگری» می باشد. یعنی «حق» را فقط برای خود نخواستن. اصلا مهم نیست شما طرف مقابل خود را دوست دارید یا خیر، می خواهید او که زنده بماند یا آرزوی نابودیش را دارید، در فرایند دمکراتیک بحث بر سر این است که دیگری – که این دیگری با دشمنی که می خواهد شما را از لحاظ فیزیکی نابود کند فرق دارد – همان قدر حق داشته باشد که فرد شما: برای صحبت، وقت صحبت، امکان اظهار نظر و امثال آن. وقتی یک حق مساوی را برای خود و دیگران در نظر گرفتید دیگر مهم نیست که «انسان دوست» و «مهربان» هستید یا خیر. مهم این است که قبول کرده اید که مخالف شما – و نه دشمن شما – بتواند مانند شما امکان ابراز نظر داشته باشد. تمام دمکراسی روی این احترام به حق دیگری بنا می شود. وقتی این رفتار را در خود درونی کردید می توانید همین احترام را در جامعه به صورت نهاد و قانون درآورید. گسترش این رفتار از همین حالا در میان ما ایرانیان لازم است تا تمرین و یادگیری باشد برای بنای دمکراسی نهادینه در فردای ایران.دیدگاه های این مطلب


درود ، چنانچه (با توجه به معناى متفاوت اخلاق ) انرا مجموعه اى از قاعده و اصل که با زندگى انسان مرتبط است فرض بگیریم اخلاق دینى پزشکى ، مثل انچه در دستور اخلاق دهگانه (Ten Commandments) وجود دارد، مانند مبانى سلوک رفتارى است ، ،اما،در فلسفه اخلاق نظرى منظور و مقصد است ،،(نظریه ها ) که به نظریات اخلاقى ،مشهور است ،مانند انسانها چطور رفتار بکنند تا زندگى خوب داشته باشند ، یا زندگى نیکو چیست ، که درفلسفه (فلسفه سیاسى )به ان (علم اخلاق میگویند ،،اما ایا اخلاق منشاء زندگى هر روزه ماست ، پاسخ علمى و نظرى ان ، ،(باید ارتباط داشته باشد ،، هر انسان زمانى با اوضاع و احوال ویژه روبرو میشود ، هر گاه در ان تفحص و غور داسته باشد ، فیلسوف اخلاق (خود ) و به تبع ان جامعه میشود زیرا اموزه ها را در اختیار جامعه هم قرار میدهد (باید ) از منظر من حکم اخلاقى تابعى از حاکمیت سیاسى و سیستم اموزشى ان است ،اخلاق ، مکاتب ،مختلف ، سرمایهدارى انچه در عمل مفید باشد به نفع شخص و جامعه است ، (ویلیام جمیس مذهب اخلاقى پراگماتیسم ، یا اخلاق تءوکراتیک ،(مذهب ) و، در سیاست هم متغیر ها بسیارند ،اما بفرض نءولیبرالیسم ، که با بنگاهاى مالى جهان اداره میشود و با اخلاق اقتصاد نظامى و جنگ سر و کار دارد ، پایبند هیچ اصل اخلاقى میشود ، در مورد مردم ما باید به ساختار فرهنگى و لطمات و ضربات تاریخى ،تخریب اسوء اساس بر امده از ان اندیشید ، پیوسته نوشته ام ما به یک پالایش اخلاقى نیازمند هستیم مضاف منابع تاریخى و عظیمى را هم در اختیار داریم با احترامارسال نظر