Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 January 2020 /  شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

زندگی چیست؟

زندگی چیست؟

 

دفتر تولید
سازمان خودرهاگران 

 

 

 

 

 

 1. زندگی بی شک به مصرف اکسیژن و مصرف مواد خوراکی خلاصه نمی شود. در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟
 2. زندگی بی شک به تولید مثل و بزرگ کردن فرزندان خلاصه نمی شود. در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟
 3. زندگی بی شک به موفقیت تحصیلی و شغلی محدود نمی شود. در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟
 4. زندگی بی شک تعداد خانه و ویلا و اتومبیل و تعداد صفرهای حساب بانکی محدود نمی شود. در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟
 5. زندگی بی شک در خوش بودن های کوتاه و گذار و تکراری و کلیشه ای محدود نمی شود. در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟
 6. زندگی بی شک در اضافه کردن بر سال های عمر و سفید کردن مو خلاصه نمی شود. در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟
 7. زندگی بی شک در مشغول بودن به امور روزمره ی زندگی که هر روز همان است یا کمتر با بیشتر خلاصه نمی شود.در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟
 8. زندگی می تواند فرصتی باشد برای کشف و فهم و درک هر چه بیشتر رازهای هستی و جامعه و انسان.
 9. زندگی می تواند فرصتی باشد برای درک عمق توانایی های خویش و تلاش برای متبلورکردن این توانایی ها.
 10. زندگی می تواند فرصتی باشد برای درک ابعاد پیچیده ی انسان و نقب زدن به گذرگاه هایی از وجود بشری که بدون کنجکاوی روشمند هرگز آشکار نمی شود.
 11. زندگی می تواند فرصتی باشد برای ساختن جامعه ای که انسان وابستگی به ضرورت ها را به حداقل قابل تصور و اختیار و آزادی را به حداکثر رسانده است.
 12. زندگی می تواند فرصتی باشد برای کشف ناشناخته هایی که بدون آن در جهلی مرکب می آییم و می رویم.
 13. زندگی می تواند فرصتی باشد برای کشف و فهم و درک هر چه بیشتر رازهای هستی و جامعه و انسان.
 14. زندگی می تواند فرصتی باشد برای مدار وجودی بشر را از آن چه هست به مرحله ای بالا ارتقاء بخشیدن در سایه ی ساختن جامعه دیگروار.
 15. زندگی می تواند فرصتی باشد برای تولید روزانه ی معنا تا پدیده ای به اسم تکامل در سیر زندگی مصداق یابد.
 16. زندگی می تواند فرصتی باشد برای دگرگونی و تحول به سوی بهتر شدن.
 17. زندگی می تواند فرصتی باشد برای خلاقیت و آفرینش در عرصه هایی که روح انسانی را زیباتر و فرهیخته تر سازد.
 18. زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.  

 دیدگاه های این مطلب


در این مبحث حرفهای تازه ای میشنویم که هرگز نشنیده ایم.امید است که آثار مثبت این صحبتهارادراین جامعه خودباخته ببینیم. علت اصلی در جا زدن ما انفعال جامعه در برابر سرکوبهاست واظهارات بی اثری هم که از سوی اپوزیسیون ابراز میگردد به عقب نشینی رژیم کمکی نمیکند.مگر اینکه با نهادینه کردن حفوق مسلم شهروندی در کنار سازماندهی به روشهای مبارزاتی کارآمدی دست یابیم.بادرود
در قبل از انقلاب ۵۷ سازماندهی و تامین مالی توسط آخوندها انجام میشد و همین امر در زمان شورش ها بکار امد
در این مهم بسیار هوشمندانه و برنامه ریزی شده بایستی انجام پذیرد
در صورت تحقق این کنشگران تحت یک تشکل خودباوری قرار خواهند گرفت و بسیار ارزشمند است
به امید پیروزیباسلام ودرودفراوان آقای عرفانی عزیز اوایل صحبتهای شما من معترض بودم که چرادکتر فقط به یک درصدی تکیه کرده الان متوجه شدم ما باچه دسته مردم طرف هسیم بله راست گفتین که یک درصدی ..آبادی آزادیارسال نظر