Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
11 July 2020 /  شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

زن همان زیبایی است

 


بسیار گشتم

 تا بدانم زیبایی چیست، کجاست

سرکوه، در دل دشت

زیر آبشار بلند

گشتم و گشتم باز

بر فراز قله ها

در میان دریا

توی جنگل

در دل گلزارها

آن قدر رفتم و گشتم

دورتر رفتم و گشتم

تا رسیدم به زنی

نیک نگاهش کردم

دیدم و چون دیدم،

 فهمیدم

که زن همان زیبایی است….

 

ا.پناهیار

اسفند ۸۸