Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
1 March 2021 /  دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

سازماندهی اجتماعی

 

  • ž    قدرت جمع بیش از قدرت مجموع افراد است.
  • ž    انسان در جمع توانایی های چند برابر دارد.
  • ž    چون انسان موجودی اجتماعی است در کار اجتماعی بستر رشد و شکوفایی می یابد.
  • ž    کار جمعی و سازمان یافته سبب شکل گیری قدرت اجتماعی می شود.
  • ž    قدرت اجتماعی توان سازمان یافته ی مردم است برای به دست گرفتن سرنوشت خود از طریق مدیریت خرد و کلان جامعه در یک مسیر درازمدت.


ارسال نظر