Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 January 2020 /  دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

سازماندهی مردمی

 

 1. سازماندهی مردمی گام اصلی بنای جامعه ی انسانی است.
 2. سازماندهی مردمی جوهره ی حقیقی دمکراسی است.
 3. سازماندهی مردمی گام اصلی بنای جامعه ی انسانی است.
 4. سازماندهی مردمی عرصه یکسب تجربه ی مدیریت از پایین است.
 5. سازماندهی مردمی ضمانت استقرار نهادینه آزادی است.
 6. سازماندهی مردمی ضرورت پیاده ساختن عدالت اجتماعی است.
 7. سازماندهی مردمی خط استراتژیک نیروهای ضد قدرت است.
 8. سازماندهی مردمی لازمه ی شکل گیری قدرت اجتماعی است.
 9. سازماندهی مردمی مسیر دست یابی به مردمسالاری است.
 10. سازماندهی مردمی پیش شرط رهایی از ستم طبقاتی است.
 11. سازماندهی مردمی چارچوب رشد مسئولیت پذیری توده هاست .
 12. سازماندهی مردمی ابزار مدیریت انسانی جامعه است.
 13. سازماندهی مردمی خط کاری تشکل های اجتماعی است.
 14. سازماندهی مردمی خط اصلی فعالیت های سازمان خودرهاگران است.
دیدگاه های این مطلب


در این مبحث حرفهای تازه ای میشنویم که هرگز نشنیده ایم.امید است که آثار مثبت این صحبتهارادراین جامعه خودباخته ببینیم. علت اصلی در جا زدن ما انفعال جامعه در برابر سرکوبهاست واظهارات بی اثری هم که از سوی اپوزیسیون ابراز میگردد به عقب نشینی رژیم کمکی نمیکند.مگر اینکه با نهادینه کردن حفوق مسلم شهروندی در کنار سازماندهی به روشهای مبارزاتی کارآمدی دست یابیم.بادرود
در قبل از انقلاب ۵۷ سازماندهی و تامین مالی توسط آخوندها انجام میشد و همین امر در زمان شورش ها بکار امد
در این مهم بسیار هوشمندانه و برنامه ریزی شده بایستی انجام پذیرد
در صورت تحقق این کنشگران تحت یک تشکل خودباوری قرار خواهند گرفت و بسیار ارزشمند است
به امید پیروزیباسلام ودرودفراوان آقای عرفانی عزیز اوایل صحبتهای شما من معترض بودم که چرادکتر فقط به یک درصدی تکیه کرده الان متوجه شدم ما باچه دسته مردم طرف هسیم بله راست گفتین که یک درصدی ..آبادی آزادیارسال نظر