Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۸ فروردین ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
17 April 2021 /  شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

شعارهای کارگران

شعارهای کارگران
ما کارگران هردم جز کار نمی خواهیم
بر جامعه ء‌ ایران ؛ سربار نمی خواهیم
ما لقمه ء‌ نان خواهیم ؛ درسفره خود ایندم
جز نوع نکوی آن ؛ هربار نمی خواهیم
گویم به شما دزدان ؛ جانیّ و دغلکاران
شرمنده ء‌ اطفالیم ؛ ادبار نمی خواهیم
آن گوش کرت واکن ؛ بشنو که چه می گوییم
اقتصاد میهن را ؛ بیمار نمی خواهیم
چون مرد عمل باشیم ؛ آنرا زشما خواهیم
وز بهر مداوایش ؛ گفتار نمی خواهیم
دست اهرمن کوتاه ؛ از زندگی مردم
خواهیم – و فضولیّ ؛ دیندارنمی خواهیم
بربند دکانت را ؛ ای اهرمن حاکم
ما غیر؛ کرامات ؛ سرشار نمی خواهیم
ما مرد عمل خواهیم ؛ چون کاوه آهنگر
آزاده ز بندانیم ؛ افسار نمی خواهیم

—————————-

سروده‌ای از: کاوه آهنگرانارسال نظر