Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 September 2020 /  دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

شما جزو کدام دسته اید؟ ۱ درصدی ها یا ۹۹ در صدی ها؟

بازی انقلاب و جنبش گویی این گونه است:
۱ % باید ۸۹ دقیقه بازی را به پیش برد.
۹۹ % در دقیقه ۹۰ می آیند و گل را می زنند تا برنده شویم.
شما جزو کدام دسته اید؟ ۱ درصدی ها یا ۹۹ در صدی ها؟ارسال نظر