خودرهاگران: ضرورت ایجاد اتحادیه های مستقل و قدرتمند کارگری

  1. کشتار کارگران ایران خودرو بار دیگر ضرورت وجود اتحادیه های مستقل و قدرتمند کارگری را نشان می دهد
  2. بدون ابزار دفاع جمعی از خویش کارگر به صورت فردی قادر به محافظت کامل از جان و حقوق خود نیست
  3. پیش بردن مبارزه با قصه گویی و بازی اینترنتی ممکن نیست، باید به واقعیت های مشخص کارگری، بیکاران، زنان، دانشجویان و محرومان پرداخت و کار عملی کرد
  4. کارگران ایران خودرو باید این فاجعه ی بزرگ را دست آویزی برای تشکیل یک اتحادیه ی مستقل کارگری قرار دهند و برای خود یک تشکل قدرتمند و سازمان یافته پدید آورند
  5. بیش از 10 هزار کارگر ایران خودرو می توانند آغازگر حرکتی باشند که دولت را یارای مقاومت در مقابل آن نیست. در پشت آنان میلیون ها کارگر دیگر خواهند آمد
  6. با تمام توان خود به یاری دهی نظری و عملی برای سازماندهی کارگران ایران خودرو بپردازیم و اجازه ندهیم که خون این کارگران ستمدیده پایمال شود
  7. سازمان خودرهاگران از همه ی فعالان کارگری می خواهد که برای تبدیل فاجعه مرگ کارگران ایران خودرو به یک حرکت اعتراضی موثر در داخل و خارج دست به کار شوند. روز تشیع جنازه این کارگران بهترین فرصت برای حضور گسترده ی کارگران، خانواده هایشان و نیز فعالان کارگری است تا مراسم به یک تظاهرات مهم ضد دولتی تبدیل شود.