Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
29 October 2020 /  پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

غیرت من کجاست!؟

منتظر چه اتفاق دیگری هستیم که خطر را حس کنیم و از خود بپرسیم:

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم، وآیا به آیندگان خواهیم تواست که بگوییم در این موارد به طور جدی فکر کردیم؟

غیرت من کجاست!؟

شجاعت و حرکت من کجاست!؟

مسئولیت من کجاست!؟

بلوغ اجتماعی من کجاست!؟

بلوغ سیاسی من کجاست!؟

ایرانیت من کجاست!؟

انسانیت من کجاست!؟…