Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2020 /  پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

فردا شورش ها آغاز می شود، از امروز آماده شویم

فردا شورش ها آغاز می شود، از امروز آماده شویم

دفتر تولید سازمان خودرهاگران

————————–

در تحلیل های خود بارها گفته ایم که شورش های اقتصادی در راهست. فرق آنها با اعتراضات سیاسی سال گذشته در این است که سرکوب پذیر نیست و تا مرز یک تغییر اساسی در جامعه پیش می رود. شکم گرسنه از باتوم نمی هراسد.

جمهوری اسلامی متوجه این نکته شده است که موج تازه ای از اعتراضات اجتماعی در راهست: پاسدار احمدی مقدم رئیس نیروی انتظامی رژیم می گوید:« با فشار های اقتصادی قصد دارند، شرایط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نا آرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد.”

این به طور دقیق آن چیزی است که نیروهای مخالف رژیم باید در شرایط کنونی صورت دهند: کارکردن روی تبدیل شورش های اجتماعی به جنبش.

کمتر کسی است که نداند دولت احمدی نژاد به زودی به زانو در می آید و مردم در خیابان ها خواهند بود. اما آیا برای آن موقع آماده ایم یا خیر؟ آمادگی برای آن زمان تابع زیر بار یک سازمان و حزب مشخص رفتن نیست و نیازی به پذیرش یک ایدئولوژی و متعلقات آن نیست تا کسی بخواهد به عنوان کنشگر جنبش، در این آینده نزدیک نقش آفرینی کند. آن چه مورد نیاز است همانا کسب دانش در زمینه ی خودسازماندهی و بعد، عمل کردن پیرامون آن است.

زمانی که مردم جان به لب آمده در قالب اعتصاب و تجمعات اعتراضی و تظاهرات خیابانی شروع به اعتراض کنند باید عده ای از قبل کسب آمادگی کرده باشند تا بتوانند این پتانسیل ها را تبدیل به فرصت هایی برای وارد کردن ضربه های کاری به رژیم کنند.

سازمان خودرهاگران در این عرصه نوشتارهای مختلفی را ارائه داده است و یک جزوه ی مخصوص درباره ی شورش ها به زودی منتشر خواهد شد.

هدف این است که کنشگران و معترضان در درون جامعه بدانند که چگونه می توانند از طریق خودسازماندهی نیروهای شورشی را سازماندهی کنند. پس راهکار ما در این زمینه بسیار ساده خواهد بود: کنشگران خودسازماندهی کنید تا بتوانید مردم در خیابان را سازماندهی کنید.

جزییات این نوع از خودسازماندهی و سازماندهی در جزوه ی مخصوص به زودی منتشر خواهد شد اما آن چه در اینجا روی آن تاکید می کنیم این است که این بار نباید خطای جنبش سبز را تکرار کنیم. ضعف آن جنبش این بود که سازماندهی و هدفمندی را دارا نبود و لذا نتوانست نظم اجتماعی ظالمانه ی جامعه را طوری دچار اختلال کند که کشور تا زمان تعیین تکلیف با رژیم از فعالیت روزمره باز ایستد. این بار این کار را کرد. باید نظم اجتماعی ضد انسانی و ضد مردمی حاکم بر جامعه را فلج کرد.  جنبشی که می آید باید هر دو را داشته باشد: هم سازماندهی که به معنی کار جمعی است برای کسب کارآیی و دیگری هدفمندی به معنای رساندن اعتراضات به نقاط مشخص و بهره بردن از آنها برای عقب زدن گام به گام رژیم تا نقطه ی تسلیم جمهوری اسلامی در مقابل قدرت اجتماعی، یعنی قدرت سازماندهی شده ی مردم.

نیروهای کنشگر از حالا باید به صورت جمع درآیند و آماده ی کنشگری مشخص برای هدایت شورش های اجتماعی به سمت هدف های حکومتی باشند.

سازمان خودرهاگران با تمام توان خود در مسیر یاری رسانی به نیروهایی که می توانند هدایتگری شورش های اجتماعی را بر عهده گیرند کوشا خواهد بود و از همه علاقمندان می خواهد که برای پیوستن به این موج با سازمان تماس بگیرند:

tamas@khodrahagaran.org


برچسب :

دیدگاه های این مطلب


Quite a beautiful website. I just finished mine and i was looking for some ideas and you gave me a few. Did you develop the website alone?

Thanks