Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ شهریور ۱۳۹۹پخش زنده رادیو اتحاد
21 September 2020 /  دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

قدرت اجتماعی چیست؟

قدرت اجتماعی چیست؟

قدرت اجتماعی قدرت سازمان یافته ی مردم است. مردمی که از موضوعات جامعه آگاه هستند و برای دفاع از منافع خود اقدام به سازماندهی خویش می کنند. قالب هایی که بر اساس آن «خودسازماندهی اجتماعی» بروز می کند عبارتند از: انجمن های محله، شوراهای صنفی و حرفه ای، اتحادیه های کارگری و دانشجویی، انجمن ها و کانون های شهروندان، جمع های کوچک و بزرگ مردم برای انجام کارهای جمعی…

قدرت اجتماعی توسط مردم شکل گرفته و مدیریت می شود و به دولت یا حتی به حزب ها و سازمان های سیاسی و به طور کلی به هیچ نهادی غیر از خود در بیرون از خویش وابسته نیست. مجموع این واحدهای سازمان یافته ی مردمی را که به صورت شبکه وار با هم هماهنگ هستند قدرت اجتماعی می نامند. ارسال نظر