Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

کودک ۲ ساله !!

کودک ۲  ساله !!

ای عزیزان !! میهنم اندر دی  هشتاد و هشت

کودکی زادی به نام  سازمان خود رها
آنچنان فرخنده پی ” بهجت اثر ” فرهیخته

کاز همان بَدوَش نمودی بس مِهین کردارها

اینک او سنّش رسیده بر دو سال و همچنان
رشد فکری اش نگنجد جمله در پندارها
صاحب دندان شد و دستان و پاهای قوی
کان تواند  یاری اش بنمود در  ِ دشوارها

یکدمی ساکن و ساکت نیست این فرخنده پی
خسته و وامانده ناگردد زفکر و کارها
مردم ِ میهن به وضع  ِ رشد روزافزون شده
عاشق این کارهای بس شگرف  خود رها
آنچنان که وانهادی آن نهادین باوران
آن مقدّس نُطفه ”  ناجی پروریّ  پارها
وانکه  هرچیز خودش را از خدایی خواستی

کاو بُدی مخلوق ذهن و وَهم و هم پندارها

اینزمان خودرا خدا داند ” نه آن وهم و خیال
کاو ورا مطلق بدانستیّ و خود را خوارها

وین نباشد کار کوچک از چنین فرهیخته !!!

کان طرفدارش نماید از همه خفّت رها

کاوه هردم می ستاید آن مربیهای او
کان بباشند افتخار سازمان خودرها

—————————-

سروده‌ای از: کاوه آهنگران