Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۸ فروردین ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
17 April 2021 /  شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

ماموریت خودرهاگران

ماموریت خودرهاگران:
ماموریت ما نجات ستمدیده از ستم نیست، بلکه آگاه کردن او بر این نکته است که نجات او از ستم، وظیفه ی خودش است و در این راستا دانش مبارزه را به او می آموزیم.

 

 ارسال نظر