Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
1 July 2022 /  جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

ما رویای جامعه ای داریم که ….

 

ما رویای جامعه ای داریم که ….

  1. ما رویای جامعه ای داریم که در آن انسان عاشق انسان هاست.
  2. ما رویای جامعه ای داریم که در آن عدالت اجتماعی قاعده و بی عدالتی استثنناست.
  3. ما رویای جامعه ای داریم که در آن انسان در هماهنگی با هستی، طبیعت و جهان بشری از زندگی پرمعنای خویش لذت می برد.
  4. ما رویای جامعه ای داریم که در آن انسان بر سرنوشت خویش مسلط است و برای این کار از آگاهی و آزادی و رفاه برخودار است.
  5. ما رویای جامعه ای داریم که در آن آزادی هر کس هیچ محدودیتی ندارد جز رعایت آزادی دیگری.
  6. و ما برا ی ایران رویای جامعه ای را داریم که در آن انسان از بودنش شاد است.

 

 

 ارسال نظر