Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 January 2020 /  دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

معرفی مختصر سازمان خودرهاگران

معرفی مختصر سازمان خودرهاگران

معرفی مختصر سازمان خودرهاگران

سازمان خودرهاگران یک تشکل سیاسی-فرهنگی است که در مسیر گسترش انسان مداری و قدرت اجتماعی تلاش می کند.

انسان مداری یعنی اهمیت نخست را به جان و کرامت انسان دادن.

قدرت اجتماعی یعنی قدرت خودسازمان یافته ی مردم.

مسیر کلی حرکت

گام های کلان مسیر سازمان خودرهاگران به این صورت قابل تصور است:

طرح فکر >>> جریان فکری >>> جریان اجتماعی >>>> نهادهای مدنی>>>> مردمسالاری مستقیم

در کجای کار هستیم :

۱)   سال نخست  و سال دوم : طرح فکر

۲)   سال سوم: آغاز شکل گیری جریان فکری

۳)   ….

هدف، استراتژی و تاکتیک ها:

اجرای این گام های کلان نیاز دارد به یک برنامه ی هدفمند و استراتژیک که در زیر می آید:

سازمان خودرهاگران در پی دستیابی به یک هدف است: جامعه ی انسان مدار، جامعه ای که در آن جان و کرامت انسان به طور نهادینه مورد حفاظت قرار می گیرد. برای این منظور، آزادی، عدالت اجتماعی ومردمسالاری مستقیم به عنوان سه پایه ی مکمل و جدایی ناپذیر پیاده می شود.

استراتژی ما برای دستیابی به این هدف (جامعه ی انسانی) شکل دهی تدریجی به قدرت اجتماعی است. مراحل تاکتیکی این استراتژی به شرح زیر است:

۱)   مرحله ی کنونی: در ابتدای راه ارائه ی بحث های نظری از یکسو و به کار گیری ارزش های اخلاقی انسان مدار از سوی دیگر است. (وحدت ممکن نظر و عمل ) و در عرصه ی عملی نیاز به گسترش فرهنگ همیاری و مشارکت از یک طرف و آموزش فن خودسازماندهی به منظور گسترش شکل های ابتدایی خودسازماندهی شهروندان. هدف تاکتیکی خود را بر پایین کشیدن رژیم کنونی به عنوان مانع توسعه ی تاریخی جامعه ی ایران قرار داده ایم.

۲)   مرحله ی گذار: ادامه کار نظری و کاربردهای آن در ضرورت های عملی. در این مرحله اشکال پیچیده تری از خودسازماندهی درقالب شبکه های عملیاتی و مدیریتی مراقب خواهد بود که الف) اوضاع جاری کشور اداره شود. ب) انتخابات آزاد با نظارت واحدهای مردمی صورت گیرد پ) قدرت سیاسی به نمایندگان منتخب مردم داده شود.

۳)   مرحله حاکمیت دمکراتیک: در این مرحله قدرت اجتماعی دو هدف را دنبال می کند: الف) ایفای نقش ضد قدرت در صورت لزوم و ب) دستیابی به توان مدیریتی جامعه جهت رسیدن به مردمسالاری مستقیم.

این استراتژی باید قادر باشد خود را با هر گونه شرایط پیش بینی نشده در بطن خود هماهنگ سازد و در آن مسیر عمل کند.

نوع کار و مراحل فعالیت سازمان:

۱)   سال نخست : ۱۳۸۸-۱۳۸۹: (مرحله ی طرح فکر)  بنیان گذاری و طرح محدود مباحث اولیه و تولید محتوایی

۲)   سال دوم: ۱۳۸۹-۱۳۹۰ :  (ادامه ی مرحله ی طرح فکر) شناساندن سازمان در رسانه ها و تولید محتوایی

۳)   سال سوم ۱۳۹۰-۱۳۹۱ : تمرکز بر داخل برای ایجاد جریان فکری

سازمان خودرهاگران هم اینک در این مرحله از کار خود به فعالیت مشغول است.

www.khodrahagaran.org      www.radioetehad.com           www.sazmandehi.org             www.tvetehad.comدیدگاه های این مطلب


در این مبحث حرفهای تازه ای میشنویم که هرگز نشنیده ایم.امید است که آثار مثبت این صحبتهارادراین جامعه خودباخته ببینیم. علت اصلی در جا زدن ما انفعال جامعه در برابر سرکوبهاست واظهارات بی اثری هم که از سوی اپوزیسیون ابراز میگردد به عقب نشینی رژیم کمکی نمیکند.مگر اینکه با نهادینه کردن حفوق مسلم شهروندی در کنار سازماندهی به روشهای مبارزاتی کارآمدی دست یابیم.بادرود
در قبل از انقلاب ۵۷ سازماندهی و تامین مالی توسط آخوندها انجام میشد و همین امر در زمان شورش ها بکار امد
در این مهم بسیار هوشمندانه و برنامه ریزی شده بایستی انجام پذیرد
در صورت تحقق این کنشگران تحت یک تشکل خودباوری قرار خواهند گرفت و بسیار ارزشمند است
به امید پیروزیباسلام ودرودفراوان آقای عرفانی عزیز اوایل صحبتهای شما من معترض بودم که چرادکتر فقط به یک درصدی تکیه کرده الان متوجه شدم ما باچه دسته مردم طرف هسیم بله راست گفتین که یک درصدی ..آبادی آزادیارسال نظر