Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 July 2021 /  چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

نبرد میان رژیم سرکوبگر و مردم معترض چه سرنوشتی می تواند داشته باشد؟

 

نبرد میان رژیم سرکوبگر و مردم معترض چه سرنوشتی می تواند داشته باشد؟

در ابتدای نبرد نیروهای سرکوبگر از مردم قویترند چون سازماندهی دارند و مردم، با وجود آن که بیشتر هستند، فاقد سازماندهی بوده و لذا ضعیف تر می باشند. از این دو نیرو کدام یک می توانند معادله ی نابرابر بالا را تقویت یا تضعیف کنند؟ رژیم نمی تواند نیروی خود را بیشتر سازد، چون منابعش محدود است، بنابراین طرفی که می تواند معادله ی نابرابر فوق را به هم زند، مردم هستند. چگونه؟ مردم از امتیاز زیادی تعداد نسبت به نیروهای سرکوبگر برخوردار هستند؛ می ماند عنصر سازماندهی. اگر نیروهای مردمی بتوانند از عنصر سازماندهی برخوردار باشند در این صورت قدرت برتر را به دست خواهند آورد. پس، آن چه نیاز داریم تا شرایط را به سود جنبش آزادیخواهی تغییردهیم کار بر روی «سازماندهی» مبارزان ایرانی است