Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 August 2020 /  یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

وظیفه خودرهاگران

وظیفه خودرهاگران:
ما در کنار مظلومان و ستمدیدگانیم، نه برای آن که آنها را از ظلم و ستم رها کنیم، بلکه برای آن که آنان را آگاه کنیم و آموزش دهیم که خود را رها کنند.

 

 ارسال نظر