Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 January 2020 /  دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

پیشنهاد روش و راه تغییر بنیادین و درازمدت جامعه

پیشنهاد روش و راه تغییر بنیادین و درازمدت جامعه

دستیابی به جامعه ی انسانی

 1.  باور به انسان مداری
 2. خودسازماندهی اجتماعی

گام نخست: جایگزین کردن حاکمیت استبدادی با حاکمیتی دمکراتیک

گام دوم: گسترش فرهیختگی اجتماعی درون جامعه

گام سوم: انسانی کردن روابط اجتماعی و تقویت مدیریت جمعی

گام چهارم: تغییر ماهوی ساختارها و بنیان های اقتصادی

باور به انسان مداری

 • ž    انسان متکامل ترین موجودات هستی شناخته شده است.
 • ž    انسان برتر از خدا، مذهب، میهن، طبقه، حزب و … است.
 • ž    انسان دارای حقوق ذاتی است که قابل انکار نیست.
 • ž    انسان باید حق شکوفایی مادی و معنوی داشته باشد.
 • ž    جان و کرامت انسان قابل خدشه نیست.

سازماندهی اجتماعی

 • ž    قدرت جمع بیش از قدرت مجموع افراد است.
 • ž    انسان در جمع توانایی های چند برابر دارد.
 • ž    چون انسان موجودی اجتماعی است در کار اجتماعی بستر رشد و شکوفایی می یابد.
 • ž    کار جمعی و سازمان یافته سبب شکل گیری قدرت اجتماعی می شود.
 • ž    قدرت اجتماعی توان سازمان یافته ی مردم است برای به دست گرفتن سرنوشت خود از طریق مدیریت خرد و کلان جامعه در یک مسیر درازمدت.

گام نخست: تغییر سیاسی از استبداد به دمکراسی

 • ž    استبداد مانع رشد تاریخ بشریت است.
 • ž    لذا حاکمیت استبدادی را باید پایین کشید.
 • ž    مردمسالاری یا حکومت منتخب مردم باید روی کار آید.
 • ž    مردمسالاری برای تامین نهادینه ی آزادی ها در جامعه است که عبارتند از : آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی اندیشه و غیره
 • ž    دمکراسی مرحله ای از رشد تاریخی بشریت است نه سقف آن.

گام دوم: فرهیخته سازی جامعه

 • ž    گسترش دانش و علم و تقویت فرهنگ در سایه ی دمکراسی
 • ž    بردن دانش میان توده ها
 • ž    از میان بردن بیسوادی و فراگیر ساختن دانش علمی
 • ž    تقویت تولید و خلاقیت و شکوفایی هنر و ادبیات
 • ž    زیر سوال بردن خرافات و جهل مذهبی
 • ž    پرورش انسان های فرهیخته و انسان مدار

گام سوم: انسانی کردن روابط اجتماعی و تقویت مدیریت جمعی

 • ž    از میان بردن نابرابری ها و تبعیض ها میان زن و مرد
 • ž    تقویت اعتماد و دوستی و صمیمیت
 • ž    گسترش شکل های همکاری اجتماعی
 • ž    نهادینه ساختن شکل های مدیریت جمعی نهادها
 • ž    سپردن هر چه بیشتر مسئولیت ها به دست شوراهای مردمی
 • ž    ارجحیت دادن قدرت اجتماعی بر قدرت سیاسی

گام چهارم: تحول ماهوی ساختارها و بنیان های اقتصادی

 • ž    به حداقل رساندن مدیریت دولتی در اقتصاد
 • ž    به حداقل رساندن مالکیت خصوصی در اقتصاد
 • ž    به حداکثر رساندن مدیریت تعاونی در اقتصاد
 • ž    تقویت مدیریت جمعی ثروت ها
 • ž    نهادینه ساختن اشکال غیر خصوصی و غیر دولتی مالکیت
 • ž    قرار دادن کامل فرایند تولید وتوزیع ثروت زیر نظر مدیریت شبکه های اجتماعی هماهنگ

هدف : جامعه ی انسانی

 • ž    حفاظت نهادینه از جان و تمامیت جسمی انسان ها
 • ž    حفاظت نهادینه از کرامت انسان ها
 • ž    تسلط قدرت اجتماعی بر تمامی ارکان جامعه
 • ž    عدم نیاز به دستگاه دولت
 • ž    نبود زمینه برای وجود طبقات اجتماعی
 • ž    تلاش دسته جمعی داوطلبانه برای کاهش محدودیت های اعمال شده بر آزادی مطلق انسان.


دیدگاه های این مطلب


در این مبحث حرفهای تازه ای میشنویم که هرگز نشنیده ایم.امید است که آثار مثبت این صحبتهارادراین جامعه خودباخته ببینیم. علت اصلی در جا زدن ما انفعال جامعه در برابر سرکوبهاست واظهارات بی اثری هم که از سوی اپوزیسیون ابراز میگردد به عقب نشینی رژیم کمکی نمیکند.مگر اینکه با نهادینه کردن حفوق مسلم شهروندی در کنار سازماندهی به روشهای مبارزاتی کارآمدی دست یابیم.بادرود
در قبل از انقلاب ۵۷ سازماندهی و تامین مالی توسط آخوندها انجام میشد و همین امر در زمان شورش ها بکار امد
در این مهم بسیار هوشمندانه و برنامه ریزی شده بایستی انجام پذیرد
در صورت تحقق این کنشگران تحت یک تشکل خودباوری قرار خواهند گرفت و بسیار ارزشمند است
به امید پیروزیباسلام ودرودفراوان آقای عرفانی عزیز اوایل صحبتهای شما من معترض بودم که چرادکتر فقط به یک درصدی تکیه کرده الان متوجه شدم ما باچه دسته مردم طرف هسیم بله راست گفتین که یک درصدی ..آبادی آزادیارسال نظر