Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
8 July 2020 /  چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

پیش از مرگ، بساط بردگی را به آتش خواهیم کشید.

ای کسانی که برای لقمه‌ای نان مرا از مبارزه ی قهر آمیز با حذر می‌‌دارید! از من نخواه که چون برده زاده شده ام، برده بمیرم. پیش از مرگ، بساط بردگی را به آتش خواهیم کشید.