Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 July 2022 /  شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

چرا مبارزه کنم؟

 

 1. برای این که به عنوان انسان، آزاد زندگی کنی.
 2. برای این که برده نباشی.
 3. برای این که از رفاه برخوردار شوی.
 4. برای این که حق انتخاب داشته باشی.
 5. برای این که در ترس و وحشت زندگی نکنی.
 6. برای این که برده نباشی.
 7. برای این که مجبور به قبول آن چه دوست نداری نباشی.
 8. برای این که حقت و حقوقت پایمال نشود.
 9. برای این که آزادی بیان داشته باشی.
 10. برای این که آزادی اندیشه داشته باشی.
 11. برای این که از آزادی احزاب برخوردار باشی.
 12. برای این که زجر و شکنجه نشوی.
 13. برای این که کسی حق اهانت به تو را نداشته باشد.
 14. برای این که بتوانی از شغل و کار برخوردار باشی.
 15. برای این که اسیر جهل و خرافات نباشی.
 16. برای این که قربانی بی عدالتی و نابرابری نباشی.
 17. برای این که مورد احترام واقع شوی.
 18. برای این که کسی به جای تو تصمیم نگیرد.
 19. برای این که تعریف خود را از خوشبختی داشته باشی.


دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریهبه زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دومارسال نظر