Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

کمیته دانشجویی سازمان خودرهاگران

کمیته دانشجویی سازمان خودرهاگران

Com-Danshjouii

دانشجویان در مبارازات اجتماعی ایران نقش مهمی را در بردارند. در جامعه ای که نزدیک به بیست میلیون نفر در آن از سواد خواندن و نوشتن کافی برخوردار نیستند، پیشبرد مبارزه برای دستیابی به یک جامعه ی نوین و مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی و مردمسالاری بر عهده ی قشرهایی است که به گونه ای آسانتر امکان کسب آگاهی و روشنگری را در جامعه دارند.

دانشجویان در ایران دارای دو سری خواست ها هستند: ۱) صنفی ۲) اجتماعی

به نظر می رسد که در حال حاضر خواست های عمومی و اجتماعی بر خواست های خاص صنفی ارجحیت یافته اند. با در نظر گرفتن این واقعیت می توانیم مبارزات دانشجویی را به عنوان یک بخشی از جنبش اجتماعی وسیع در ایران ببینیم که در کنار جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش بیکاران و … نقش ایفاء می کند.

به باور ما میان این جنبش ها روابط متقابل و  پویا وجود دارد و موفقیت هر یک در پیوند با سایر جنبش هاست. به همین خاطر نیز باید تلاش کرد تا جنبش دانشجویی را به میان جامعه برد و جامعه را مبارزات دانشگاه دعوت کرد.

کارگران و مزدبگیران در ایران قربانیان اصلی نظام طبقاتی و ستمگر نظام جمهوری اسلامی هستند. ما براین باوریم که جنبش کارگری در ایران با سایر جنبش های اجتماعی (جنبش زنان، دانشجویان، بیکاران،و…) در یک رابطه ی متقابل و پویا می باشد. به این معنا که این جنبش ها بدون فعال شدن جنبش کارگری و قدرتمند شدن هرچه بیشتر آن امکانی برای موفقیت ندارند، و از سوی دیگر، جنبش کارگری نمی تواند بدون پیوند با این جنبش ها به تنهایی به اهداف خود دست یابد.

با یک چنین دیدگاهی سازمان خودرهاگران اقدام به تاسیس یک کمیته مبارزات  دانشجویی کرده است تا اهداف زیر را دنبال کند:

۱) تقویت خودسازماندهی دانشجویی

۲) تلاش برای تقویت پایه های نظری جنبش دانشجویی

۳) ایجاد پیوند میان فعالان دانشجویی خارج از کشور با حامیان آنها در خارج از کشور

۴) تقویت اطلاع رسانی  و جلب حمایت جهانی برای مبارزات دانشجویی در ایران

۵) تلاش برای ایجاد هماهنگی تشکیلاتی و همسویی مبارزاتی میان دانشجویان سراسر کشور

 

برای  تحقق این اهداف کمیته دانشجویی سازمان خودرهاگران تاکید بر استفاده از کار جمعی و نیز تلاش برای تقویت روحیه هم فکری، برخورد دمکراتیک و همکاری میان دانشجویان و فعالان  و حامیان مبارزات دانشجویی می باشد.

ما براین باوریم که برای موفقیت در این راه نیاز به بهره برداری از خرد جمعی داریم. به همین دلیل از کلیه ی هموطنانی که مایلند در این مسیر تلاش کنند خواهشمندیم تا با ما تماس گرفته و راهکارهای خود را برای تقویت مبارزات کارگری ارائه دهند.

برای تماس با ما با این آدرس تماس بگیرید: daneshjo@khodrahagaran.org

پیروزی در انتظار ماست، اگر بخواهیم.

 

کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران

۱۶ فروردین ۱۳۸۹مطالب مرتبط