Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 July 2022 /  شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

گذر انسان از موانع خودساخته

ما نه خدا می خواهیم نه ارباب، نه رهبر، نه دولتِ آقا بالاسر. ما می خواهیم هر فرد بر سرنوشت فردی خویش و هر مردمی بر سرنوشت جمعی خویش سوار باشد و هیچ عاملی را برای این منظور بالای سر خویش نداشته باشد. ما به دنبال جامعه ای هستیم که در آن، از طریق سازماندهیِ اراده ی جمعی، فرد به حداکثر آزادی و اختیار قابل تصور دست یافته باشد. بدیهی است که چنین چیزی ممکن نیست مگر این که فرد بتواند به طور خودخواسته در این فرایند جمعی شرکت کند، برای این منظور او باید تا حداکثر ممکن خود را از خصلت های منفی شخصیتی خویش آزاد سازد تا بتواند با حداکثر توانایی با دیگران کار کند. مشکلات شخصیتی، مزاحم کار جمعی و کاهش دهنده ی توانایی همگانی هستند. به همین خاطر، فرد باید برای خود این مسئولیت را احساس کند که در درون خویش رفتارهای و باورهای غیر عقلانی، ضد انسانی و ضد اجتماعی را مورد کار و توجه قرار داده و آنها را به تدریج برطرف سازد تا به فردی عقلایی، انسان دوست و اجتماعی تبدیل شود. این کار به طور انتزاعی و تنها ناممکن است، از طریق کار مشخص مادی در درون جمع ممکن است. «گذر انسان از موانع خودساخته» وقت و تلاش می طلبد. اما هر یک از ما می توانیم با تبدیل شدن به انسانی عقلانی، آزاده و اخلاق مدار تبدیل به سازندگان جامعه ی ایده آل خود شویم. جامعه ای که با کیفیت خود سرنوشت بشریت را تغییر می دهد.

 

 دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریهبه زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دومارسال نظر