Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
25 January 2020 /  شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

گفتگویی میان دانشجویی از ایران و یکی ازفعالان خودرهاگران

متن زیر حاصل پرسش و پاسخ نوشتاری میان یک دانشجو از ایران و یکی از فعالان سازمان خودرهاگران است. متن از این جهت جالب است که دربرگیرنده موضوعات و پرسش هایی است که امروز برای بسیاری از کنشگران جنبش مطرح است.

این متن برای انتشار مورد ویرایش نوشتاری بسیار اندک قرار گرفته و محتوای آن دست نخورده باقی مانده است. برخی قسمت های فرعی و حاشیه ای حذف شده است.

توجه فرمایید که آن چه در این نوشته از جانب فردی که به نام خودرهاگران گفتگو می کند به طور لزوم بیانگر نظرات رسمی سازمان خودرهاگران در باره ی موضوعات مختلف نیست. هدف از انتشار این متن تنها روشنگری است.

دفتر تولید سازمان خودرهاگران

۲۸ تیر ۱۳۸۹

*************************************************************************

۱۲:۵۹am Omid

سلام

۱۲:۵۹am Khodrahagarn

درود بر شما

۱۲:۵۹am Omid

یک سوال داشتم؟

۱۲:۵۹am Khodrahagarn

بفرمایید

۱:۰۰am Omid

راجع به تشکیلات شما میخواستم بدونم. شما حزب تشکیل دادید؟

۱:۰۰am Khodrahagarn

سازمان خودرهاگران به عنوان یک تشکل فرهنگی-سیاسی است.

۱:۰۱am Omid

چرا مشخصا” به عنوان حزب چپ گرا فعالیت نمیکنید؟

۱:۰۱am Khodrahagarn

زیرا این عناوین در طول سالها استفاده ی نامناسب، معنای واقعی خود را از دست داده است.

۱:۰۶am Omid

…میخواستم موضع مشخص شما رو راجع به حکمت بدونم.

۱:۰۷am Khodrahagarn

ما برخی از کارهای نظری او را خوب و مفید می دانیم، لیکن بعد از مرگ وی، حزب دچار تشتت شد و این حکایت از نقش بیش از حد مهم وی در حفظ انسجام حزب داشت. ما بیشتر بر غیر فردی کردن تشکیلات باور داریم.

۱:۰۸am Omid

دقیقا”

۱:۰۸am Khodrahagarn

و این که هر فرد در تشکیلات مهم است نه یک فرد. برای همین فرایندی را پیشنهاد می کنیم که در آن، هر انسانی مسولیت هدایت خویش را باید برعهده گیرد و دنبال رهبر و نظریه پرداز نباشد تا راه را تشخیص دهد.

۱:۰۹amOmid

یعنی نقش حزب رو در سازماندهی ندید میگیرید؟

۱:۰۹am Khodrahagarn

خیر

اما به جای حزب سالاری، انسان مداری را مطرح می کنیم. ارزش کار جمعی باید در رهایی انسان باشد، نه در اسیر کردن او. حزب باید ابزار شکوفایی انسان باشد، نه انسان ابزار رشد حزب.

۱:۱۱am Omid

خوب فردیت تشتت به بار میاره

۱:۱۱am Khodrahagarn

بله

۱:۱۲am Omid

دلیل اینکه بعد حکمت حزب چند تکه شد هم همین بود

۱:۱۲am Khodrahagarn

بله. فردیت ها وقتی فرهیخته نباشند، دردسر درست می کنند. اما زمانی که یک مبنای مشترک یافتند، تفاهم ارزش می شود نه اختلاف.

۱:۱۳am Omid

خوب متاسفانه در ایران همچین چیزی نمیبینیم

۱:۱۳amKhodrahagarn

این مبنای مشترک نیز نه حزب است نه طبقه و نه ایدئولوژی، با این ها نمی توان افراد را به طور سالم گردهم آورد.

۱:۱۴am Omid

و اینی هم که بعد حکمت جنبش چپ به بیراهه رفت کاملا” واضحه.

۱:۱۴am Khodrahagarn

بله. ببینید! وقتی شما افراد را از فکر کردن معاف می کنید، تا یکی فکر کند. با این ها نمی توان افراد را به طور سالم گردهم آورد. جوهره ی انسان را که اندیشه ورزی است از او گرفته اید، یعنی عنصر اساسی پویایی فردی و تشکیلاتی را

۱:۱۵am Omid

وقتی انسان صدها دغدغه داره اندیشیدن در اولویت قرار نمیگیره

۱:۱۵am Khodrahagarn

بله

۱:۱۵am Omid

اینکه قشر کارگر قدرت اندیشیدن نداره، چون در صدها مشکل اقتصادی و معیشتی غرقه.

۱:۱۶am Khodrahagarn

اما دغدغه ها از نیاندیشیدن می آید. این تصور سنتی چپ است که فکر می کند اول باید شکم کارگر را پر کند تا بعد او بیاندیشد. این فهم مکانیکی مارکس است. فهم دیالکتیکی چیز دیگری می گوید، انسانی که می اندیشد خود را رها می کند

۱:۱۷am Omid

در عمل ولی شاهد همچین چیزی نیستیم.  اینکه اکثر اندیشمندان جهان از قشر مرفه بودند.

۱:۱۸am Khodrahagarn

در یک جهان نابرابر این گونه است. اما منظور این است که ما برای شکستن این دور باطل باید هر کسی را لایق اندیشیدن بدانیم و این که گام نخست رهایی این است.  در غیر این صورت در اشتباه تاریخی چپ سنتی می مانیم.

۱:۱۹am Omid

دوست عزیز

مفاهیمی که شما بیان میکنی بسیار زیبا و قابل تامله.

۱:۲۰amKhodrahagarn

چپ ما باور ندارد که کارگر هم می تواند فکر کند و راه باز کند. خیال می کند یک حزب باید بیاید به جای او فکر کند.

۱:۲۰am Omid

من میخوام تاکتیک مبارزاتی شما رو برای وجه سلبی انقلاب بدونم.

۱:۲۰am Khodrahagarn

ما به یک حرکت چند مرحله ای باور داریم .

۱:۲۱am Khodrahagarn

گسترش خود آگاهی

گسترش خودسازماندهی

قیام رهایبخش

و سپس خودگردانی جامعه

وچه سلبی حرکت ما در دو جا بروز می کند: یک) پایین کشیدن حاکمیت استیدادی کنونی  دوم ) ممانعت از بازتولید یک استبداد جدید

۱:۲۲am Omid

موافقم با اهدافتون ولی..

در مورد خودآگاهی به شدت اختلاف وجود داره

۱:۲۳am Khodrahagarn

چطور ؟

۱:۲۳am Omid

عده ای معتقدند خودآگاهی تنها با به زیر کشیدن حاکمیت میسر خواهد شد.

۱:۲۳am Khodrahagarn

می فهمم.

۱:۲۴am Omid

عده ای دیگر امثال آقای محیط هم آگاهی جمعی رو در خلال همین حاکمیت هم عملی میدونن!

۱:۲۴am Khodrahagarn

تغییر رژیم توسط توده های ناخودآگاه به جایی ره نمی برد. ما به شکل گیری خودآگاهی به عنوان یک پیش شرط برای حرکتی بنیادین نگاه می کنیم. این خودآگاهی نیز در ترکیب کار آگاه سازی نظری و سازماندهی عملی شکل می گیرد، نه به تنهایی و نه یکی بعد از دیگری.

۱:۲۵am Omid

پس بنا به شرایط عینی موجود، چپ ها شانسی برای گرفتن قدرت نخواهند داشت چون.. اکثر مدیا و وسایل آگاهی بخشی در اختیار لیبرال هاست!

۱:۲۶am Khodrahagarn

یکی این، و دیگر این که آنها نقش چندانی در سازماندهی اجتماعی ندارند. به دلیل نبود پراتیک سازماندهی واقعیت های جامعه شناختی کنونی را نمی شناسند و پیشنهاداتشان کاربردی نیست. نیاز به گونه ی متفاوتی از کار است. در نو ع تازه ای از کار باید داده هایی را منتقل کرد که  یک تحول ساختاری در فرد را باعث شود. یعنی هر فردی را تبدیل به انسانی که قادر به تشخیص است بکنیم. وقتی بتواند تشخیص دهد ضرورت کنش را می بیند و بعد می ماند سازماندهی.

۱:۲۹am Omid

یه چیزی بگم؟

۱:۲۹am Khodrahagarn

بفرمایید

۱:۳۰am Omid

ولی کنش هر فرد تابع شرایط اجتماعی محیطش هست. تا زمانی که محیطی آزاد فراهم نشه چطور آزاد اندیشی بین انسانها درونی میشه؟!” نقد مهمی که از سوی چپ ها به روانشناسی سرمایه داری مطرح میشه هم همینه! چون راه حل مطرح میشه بدون اینکه شرایط رسیدن به این راه حل در نظر گرفته شه!

۱:۳۲am Khodrahagarn

بله. توضیح می دهم.

۱:۳۲am Omid

بفرمایید

۱:۳۲am Khodrahagarn

در مقابل روانشناسی ذهنی گرای سرمایه داری،  برخورد جامعه شناختی مکانیکی نیز خطاست. هر دو راه به ناکجا آباد می برند. روش تحیل درست شاید این باشد که به روابط متقابل این دو پی ببریم، به ارجحیت متغیر یکی بر دیگری. یعنی برتری مادیت بر معنویت و برتری معنویت بر مادیت به صورت پویا و در حال تحول. چیزی که واقعیت انسان را می نمایاند.

نگاه کنید به فقیر ی که خمس می دهد یا به ثروتمندی که خدا را قبول ندارد. ما اگر انسان را موجودی متغیر و در حال شدن ببیینیم  هر گز او را در قالبی ثابت قفل نمی کنیم. نگاه کنید به اسانلو که چگونه درکی بهتر از دکتراهای جامعه شناسی دارد

۱:۳۶am Omid

بله

۱:۳۶am Khodrahagarn

بنابراین اگر به این دیالکتیک همیشگی ذهنیت فرد و عینیت جامعه توجه کنیم در می یابیم که بی نهایت حالت های جدیدی بروز می کند که نمی تواند به حد گفته ” انسان تابع شرایط اجتماعی اش است”  تقلیل یابد.

۱:۳۸am Omid

بله

۱:۳۸am Khodrahagarn

به عبارت دیگر ما به عنوان یک تشکل انسان مدار به توانایی او برای تغییر شرایط عینی با اتکاء به ذهنیت وی باور داریم. اما نه هر نوع ذهنیتی، بلکه ذهنیتی تحلیلگرا، دارای قدرت تشخیص و سعادت طلب. در بنیاد اندیشه ی ما این است که انسانی که به اهمیت آزادی برای حفط انسانیت خویش پی ببرد  دیگر آرام نخواهد نشست.

۱:۴۰am Omid

بسیار عالی

۱:۴۰am Khodrahagarn

انسانی که ضرورت عدالت اجتماعی را برای حفظ کرامت خود درک کند دیگر زیر باز استثمار نخواهد رفت. اگر این مهم را به حزب و طبقه واگذار کنیم  به انسان و مقامش بی اعتنایی کرده ایم و به این خاطر است که چپ نتوانسته میلیونها تشنه ی آزادی و عدالت را سیراب کند .

۱:۴۲am Omid

آیا به فکر گرفتن قدرت سیاسی در آینده ایران هستید؟

۱:۴۲am Khodrahagarn

ما این گونه موضوع را نمی بینیم. ما به تقویت قدرت اجتماعی باور داریم در مقابل قدرت سیاسی حاکم  و تلاشمان این است که هر چه بیشتر قدرت سیاسی را به قدرت اجتماعی تبدیل کنیم. سهمی از قدرت سیاسی اگر بگیریم برای این تبدیل است نه برای نگه داشتن آن. قدرت را باید به صاحبانش برگرداند

۱:۴۴am Omid

بسیار خوب. ایده مطرح شده شما رو بین دوستان مطرح میکنم. دوست دارم تفکرتونو بین جنبش دانشجویی مطرح کنم.

۱:۴۷am Khodrahagarn

درود بر شما

بسیار خوشحال شدم … که بچه های کنجکاوی مثل شما با دقت کنکاش می کنند.

۱:۵۰am Omid

در ضعف احزاب چپ… جوونها به دنبال ایده ای جدید میگردن

۱:۵۰am Khodrahagarn

بله ….

اگر شما نیز با ما همفکری کنید در نهایت با خرد جمعی راهی خواهیم یافت

۱:۵۱am Omid

ولی با تمام دوستان در مورد شما صحبت میکنم

۱:۵۲am Khodrahagarn

سپاس از شما

هدف ما ترویج اندیشه ورزی است نه اشاعه ی اندیشه

۱:۵۳am Omid

درسته

۱:۵۳am Khodrahagarn

پیروز باشید عزیز

۱:۵۳am Omid

همچنین…

….


برچسب :