Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 September 2022 /  چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

در تدارک سازماندهی شورش ها باشید.

در تدارک سازماندهی شورش ها باشید.

به فکر تقویت خودسازماندهی شورش های طبقات محروم باشیم

به فکر تقویت خودسازماندهی شورش های طبقات محروم باشیم

شورش ها تبلور خشم جامعه است، این خشم را با عقلانیت هدایت و سازماندهی کنید.

شورش ها تبلور خشم جامعه است، این خشم را با عقلانیت هدایت و سازماندهی کنید.

شورش ها در راهند، شورش ها کورند، با سازماندهی به آنها جهت دهیم.

شورش ها در راهند،
شورش ها کورند،
با سازماندهی به آنها جهت دهیم.

با سازماندهی، شورش‌های کور را به جنبش‌های سازنده تبدیل کنیم.

با سازماندهی، شورش‌های کور را به جنبش‌های سازنده تبدیل کنیم.

شورش ها فاقد رهبری هستند، هر که بتواند آنها را سازماندهی کند رهبری آن را نیز در اختیار خواهد داشت

شورش ها فاقد رهبری هستند، هر که بتواند آنها را سازماندهی کند رهبری آن را نیز در اختیار خواهد داشت

شورش ها قدرت بالقوه عظیمی دارند که فقط از طریق سازماندهی به صورت بالفعل درمی آید.

شورش ها قدرت بالقوه عظیمی دارند که فقط از طریق سازماندهی به صورت بالفعل درمی آید.

خودرهاگران: با خود سازماندهی آماده ی هدایت شورش ها شویم

در شرایط کنونی که رژیم در مانده است و احتمال بروز شورش های اعتراضی قوی است مخالفان باید خودرا سازماندهی کرده و آماده ی هدایت شورش ها باشند

خودرهاگران: تبدیل شورش به جنش سازماندهی شده

شناسایی راهها و مواصلات ، پایگاه ها و مراکز دولتی، محل ها و خانه های تیم های اطلاعاتی، مراکز بسیج، ادارات دولتی و غیره و تهیه نقشه های عملیاتی برای هر یک از آنها از جمله کارهایی است که باید از حالا برای هدایت شورش های آینده توسط نیروهای سازماندهی شده ی مردمی انجام پذیرد

جنبش اعتراضی آبان ۱۳۹۸ – نکات، ضروریات و چشم اندازها, دکتر کورش عرفانی

با بروز خیزش اعتراضی آبان ۱۳۹۸ که در روز ۲۴ آبان کلید خورد، خیلی زود، هم رژیم و هم جامعه دریافت که با یک حرکت متفاوت از آن چه تاکنون دیده بودیم مواجه شده است. این امر سبب شد که بسیاری از کسانی جامعه ی ایرانی را مستعد هیچ حرکتی نمی دانستند ارزیابی خود را تا مرز اعلام این که کشور وارد «فاز انقلابی» شده است به پیش برند.