Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
26 May 2018 /  شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

جایگاهٔ روشنفکر قابل اعتماد مردم

روشنفکر به مردم مراجعه می‌کند.

روشنفکر دردهای مردم می فهمد و منعکس می‌کند.

مردم به روشنفکر اعتماد میکنند.مطالب مرتبط
ارسال نظر