Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
19 June 2019 /  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

در جامعه ی انسانی استثمار نه مورد دارد نه کارکرد.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی استثمار نه مورد دارد نه کارکرد.

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بی رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

در بند ۵ اعلامیه جهانی‌حقوق بشر آمده است:
“هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بی رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد”.

ما رویای جامعه ای داریم که ….

ما رویای جامعه ای داریم که در آن آزادی هر کس هیچ محدودیتی ندارد جز رعایت آزادی دیگری.

گام سوم: انسانی کردن روابط اجتماعی و تقویت مدیریت جمعی

ارجحیت دادن قدرت اجتماعی بر قدرت سیاسی

خودرهاگران: رهایی ما با خودرهایی از بندهای درون آغاز می شود.

خود رهایی یعنی رهیدن از تمام بندهای خودساخته ی درونی که در ما ترس و بی اعتمادی و عدم احترام به دیگری و ناباوری را شکل می بخشد. این ها خصلت هایی است که باید کنار گذاشت تا بتوان رهرو راه آزادی شد.

خودرهاگران: رفتار دیگران را بهانه ای برای گریز از مسئولیت قرار ندهیم.

آینده ی ایران به طور جدی در خطر است، مسئولیت خود در قبال نسل های بعد را از یاد نبریم.

برنامه کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت نهم

برنامه کاوشگری جامعه
دکتر کورش عرفانی
ریشه های استبداد زدگی
تلویزیون پارس
قسمت نهم

گفتم و گفت: وقتی کسی روحیه ندارد چه باید به او بگوییم؟

باید واقعیت را آن گونه که هست بیان کنیم. آن چه را که هست باید باز کنیم و توضیح دهیم. باید مشخص کنیم که علت کدام است و معلول کدام است.

برنامه کاوشگری – قسمت هشتم

رفتار استبداد منشانه ی ما از کجا شکل می گیرد؟ این برنامه به مبجث اجتماعی شدن و نگرانی های دوران کودکی در این مورد می پردازد.

برنامه کاوشگری جامعه – بخش ششم

بحث ریشه های استبداد زدگی
موضوع: نقش توانایی های کلامی کودک در فرهیختگی شخصیت