Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
19 June 2019 /  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

پیش از نابودی ایران، ایرانی به خودآ.

پیش از نابودی ایران،
ایرانی به خودآ.

شهروندان سازمان یافته: بالاترین نیرویی که می تواند شرایط را به نفع جامعه بچرخاند.

شهروندان سازمان یافته:
بالاترین نیرویی که می تواند شرایط را به نفع جامعه بچرخاند.

انقلابی توسط توده های ناآگاه از یک رژیم استبدادی به یک رژیم استبدادی دیگر ره می برد.

انقلابی توسط توده های ناآگاه از یک رژیم استبدادی به یک رژیم استبدادی دیگر ره می برد.
این تنها با کارخودسازمان یافته ی افرادی آگاه و قادر به تشخیص است که حرکتی سازنده می تواند ما را به سوی دمکراسی پیش برد.

در ورای این که چه کسی قدرت سیاسی را در آینده تصاحب می کند، ما شهروندان باید به فکر خودسازماندهی باشیم تا از منافع خود در قالب سندیکاها، شوراها، انجمن ها، سازمان های غیر دولتی و اتحادیه ها دفاع کنیم.

در ورای این که چه کسی قدرت سیاسی را در آینده تصاحب می کند، ما شهروندان باید به فکر خودسازماندهی باشیم تا از منافع خود در قالب سندیکاها، شوراها، انجمن ها، سازمان های غیر دولتی و اتحادیه ها دفاع کنیم.

هیچ جایگزینی برای رژیم جمهوری اسلامی بدون باور واقعی و عملی به ترویج و تشویق خودسازماندهی اجتماعی نمی تواند برای ایران دمکراسی و آزادی به ارمغان آورد.

هیچ جایگزینی برای رژیم جمهوری اسلامی بدون باور واقعی و عملی به ترویج و تشویق خودسازماندهی اجتماعی نمی تواند برای ایران دمکراسی و آزادی به ارمغان آورد.

قدرت اجتماعی جدی ترین ضمانت برای جلوگیری از تداوم و بازتولید ساختارهای استبدادی در ایران است.

قدرت اجتماعی، (یعنی قدرت خودسازمان یافته ی آموزگاران و کارگران و دانشجویان و پرستاران و…در قالب انجمن و شورا و سندیکا)، جدی ترین ضمانت برای جلوگیری از تداوم و بازتولید ساختارهای استبدادی در ایران است.

انسان برتر از خداست.

انسان برتر از هر چیز دیگری است.

تنبلی، بی مسئولیتی و ترس نشانه های شخصیت بیمار است، پرکار، مسئولیت پذیر و دلاور باشیم.

تنبلی، بی مسئولیتی و ترس نشانه های شخصیت بیمار است، پرکار، مسئولیت پذیر و دلاور باشیم.

و درست آن هنگام که به نظر می رسد باید همرنگ جماعت بود، نباید چنین بود.

و درست آن هنگام که به نظر می رسد باید همرنگ جماعت بود، نباید چنین بود.

انقلاب لازم برای ایران کنونی، انقلاب اخلاقی است.

انقلاب لازم برای ایران کنونی، انقلاب اخلاقی است.