Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

پیام اسیدپاشی در اصفهان: مردم باید امنیت خود را به دست گیرند – کورش عرفانی

جامعه ی ایرانی دارد به حال خود رها می شود و جرائم اجتماعی و حرکت های زیر سوال برنده ی امنیت جسم و جان و زندگی و ناموس مردم در حال گسترش نجومی است. این وضعیت راه چاره ای جز خودسازماندهی مردمی برای تامین امنیت خویش را در مقابل جامعه نمی گذارد. مردم باید با ابتکار عمل هایی از این دست به خوبی نشان دهند که حاضر به تحمل نیروهای حکومتی در اموری که به خودشان مربوط است نیستند و هر گونه دخالت اجباری و توام با خشونت از جانب قوای دولتی را به مثابه یک تهاجم در نظر گرفته و در مقابل آن از خود دفاع خواهند کرد. وقت آن است که جامعه ی ایرانی از شوک روانی ناشی از خشونت و سرکوب برخاسته و با رفع ترس و یاءس به وضوح آثار فروپاشی یک رژیم ضعیف، ورشکسته، در بن بست گرفتار شده و بی آینده را ببیند.

خودرهایی زنان: پیش شرط رهایی انسان

خودرهایی زنان:
پیش شرط رهایی انسان

رژیم را محاصره کنیم

 قیام دانشجویی, اعتراضات بیکاران و بیکار شدگان, اعتراضات کارگری, اعتراضات کشاورزان, حرکت معلمان و دانش آموزان, قیام اعتراضی زنان

تشکیل تیم های محلی تامین امنیت

آن چه که شهروندان می توانند
تشکیل تیم های محلی تامین امنیت

شاخه گل نسرین!! تقدیم به شیرزن ایران زمین: نسرین ستوده

افتخار بشریت بشده این بانو !!
منش (کاوه ) دیرین ره و رسم این است

جان نسرین ستوده بعد از ۴۰ روز اعتصاب غذا در خطر است.

با اقدامات هماهنگ و جمعی میتوانیم رژیم را مجبور به عقب نشینی کنیم.

به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

بهترین مسیر برای پایان بخشیدن به هرگونه تبعیض جنسیتی ساختن جامعه ای است بر مبنای انسان مداری.

شاخه گل نسرین!!

افتخار بشریت بشده این بانو !!
عمل (کاوه ) دیرین ره و رسم این است

بار دیگر “همه باهم” و یا واقع گرایی در اپوزیسیون

از حالا لغو اعدام و شکنجه و کتک و بی‌احترامی را در لیست خواسته‌های خود قرار دهیم و آنرا با کردار نیک‌ و احترام به انسان درونی‌ کنیم .از خرد و شایسته سالاری و تخصص در شبکه خود استفاده کرده آن را جزیی لاینفک از فرهنگ کاری خود در آوریم. فقط با به نمایش گذاشتن رفتار و کردار نیک‌ و خردمندانه در شبکه‌های اجتماعی می توان امیدوار بود که اپوزیسیون پیرسالار به سر عقل آمده و به وظیفه ی تاریخی خود پاسخ خردمندانه‌ای بدهد.

در جامعه ی انسانی نابرابری طبقاتی جایگاه مادی خود را از دست می دهد.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی نابرابری طبقاتی جایگاه مادی خود را از دست می دهد.