Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 August 2022 /  سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

برای کیفیت زندگی اهمیت قائل شو و به کمیت رضایت نده

چگونه باشم؟ برای کیفیت زندگی اهمیت قائل شو و به کمیت رضایت نده

خودسازماندهی تلاش هدفمند شهروند عادی است برای بیرون کشیدن خود از ضعف ناشی از پراکندگی در مقابل دستگاه سازمان یافته ی سرکوب و غارت حاکمیت.

خودسازماندهی تلاش هدفمند شهروند عادی است برای بیرون کشیدن خود از ضعف ناشی از پراکندگی در مقابل دستگاه سازمان یافته ی سرکوب و غارت حاکمیت.

اگر می خواهید از بند حاکمیت استبدادی کنونی رها شوید، به جان و کرامت انسان احترام گذارید.

اگر می خواهید از بند حاکمیت استبدادی کنونی رها شوید، به جان و کرامت انسان احترام گذارید.

خودرهاگران: با آموزش خودسازماندهی کنشگران می توانیم حاکمیت ضد مردمی را از قدرت پایین بکشیم.

در صورتی که با حمله مواجه شویم می توانیم از جمع های سازماندهی شده برای تمام کردن کار رژیم و به عهده گرفتن کنترل اوضاع استفاده کنیم و اگر حمله ای در کارنباشد می توانیم از سازماندهی خود برای مبارزه با رژیم بهره ببریم.

پیام کمیته کارگری سازمان خودرهاگران به مناسبت روز کارگر

کمیته ی کارگری سازمان خودرهاگران به پیروی از استراتژی عمومی سازمان، که تقویت قدرت اجتماعی و ایجاد بستر رشد خودآگاهی و خودسازماندهی در نیروهای اجتماعی است، در رابطه با طبقه ی کارگر تلاش دارد تا به جمع آوری، تدوین و انتقال دانش خودسازماندهی در میان کارگران بپردازد.

تا قدرت اجتماعی نباشند قانون گریزی حاکمیت ادامه خواهد یافت – کورش عرفانی

طرح حذف یارانه ها یک بار دیگر ضرورت کار کردن روی شکل دهی به ضد قدرت، یعنی همان قدرت اجتماعی را، مطرح می سازد. برای این منظور ترویج دو عنصر خودآگاهی و خودسازماندهی لازم است.

اطلاعیه کمیته زنان سازمان خودرهاگران به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه زنان

کمیته ی زنان سازمان خودرهاگران وظیفه ی خویش می داند که بار دیگر در پایان بر ضرورت انسان مداری به عنوان زیر بنای یک جامعه ایده آل و سازماندهی زنان کنشگر در این مسیر تاکید کند. مبارزه ی زنان از مجموعه ی مبارزات اجتماعی مردم ایران جدا نیست و با تاثیر گذاری ناشی از سازمان یافتگی خویش در جایگاه نخست جنبش آزادیخواهی و عدالت جویی مردم ایران قرار دارد.

کمیته دانشجویی سازمان خودرهاگران

دانشجویان در مبارازات اجتماعی ایران نقش مهمی را در بردارند. در جامعه ای که نزدیک به بیست میلیون نفر در آن از سواد خواندن و نوشتن کافی برخوردار نیستند، پیشبرد مبارزه برای دستیابی به یک جامعه ی نوین و مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی و مردمسالاری بر عهده ی قشرهایی است که به گونه ای آسانتر امکان کسب آگاهی و روشنگری را در جامعه دارند.

سه رکن حاکمیت و روش های تضعیف آن

حکومت به معنی حکم راندن و دستور دادن ووادار کردن دیگران به اطاعت از فرمان خود کردن است.حکومتها از سه روش برای واداشتن مردم و زیردستان به فرمانبرداری و اطاعت استفاده می کنند،یعنی قدرت حکومتها بر سه پایه استوار است.