Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 June 2020 /  سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

من انسانم، من ایرانیم، من آزاده ام، من به بردگی پایان خواهم داد.

من انسانم،
من ایرانیم،
من آزاده ام
من به بردگی پایان خواهم داد.

گذر انسان از موانع خودساخته

فرد باید برای خود این مسئولیت را احساس کند که در درون خویش رفتارهای و باورهای غیر عقلانی، ضد انسانی و ضد اجتماعی را مورد کار و توجه قرار داده و آنها را به تدریج برطرف سازد تا به فردی عقلایی، انسان دوست و اجتماعی تبدیل شود.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

ایرانی دیگر: آزاده، دلاور، رزمنده، خردگرا و انسان دوست.

همه چیز را در درون خود و در جامعه ی خویش به طور بنیادین دگرگون خواهیم ساخت و از این ایرانی ترسو، ذلت پذیر و خو گرفته به جهل و استبداد و ستم، تبدیل خواهیم شد به ایرانی دیگر: آزاده، دلاور، رزمنده، خردگرا و انسان دوست.

شعارهای کارگران

ما مرد عمل خواهیم ؛ چون کاوه آهنگر //
آزاده ز بندانیم ؛ افسار نمی خواهیم

درود بر انسان آزاده ی ایرانی‌

درود بر انسان آزاده ی ایرانی‌

به جای مردن برده وار ترجیح می دهیم مثل آزاده ای کشته شویم.

به جای مردن برده وار ترجیح می دهیم مثل آزاده ای کشته شویم.

در جان دادن زدورس آزاده شیرینی‌ است که در تلخی‌ مرگ دیر هنگام ستم پذیر نیست.

در جان دادن زدورس آزاده شیرینی‌ است که در تلخی‌ مرگ دیر هنگام ستم پذیر نیست.

خودرهاگران: رهایی در سازماندهی است.

سازمان خودرهاگران به برانگیختن اندیشه ورزی مشغول است نه تزریق اندیشه ها.

آیا می توان انتظار کشید که زمان مناسب برای مبارزه کردن برسد؟

انسان خودرهاگر به شرایط به صورت مطلق نمی نگرد. بلکه به دنبال آن است که شرایط رهایی خویش را فراهم کند. او اراده ی خود را به صورت کار جمعی، منظم و سازمان یافته تبدیل می کند و از مسیر اجتماعی به هدف عالی فردی خود دست می یابد.