Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 December 2021 /  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

آزادی محصول انتخاب و اراده ی انسان است.

آزادی محصول انتخاب و
اراده ی انسان است.

آزادی و عدالت اجتماعی و دمکراسی در جامعه دوام نمی‌اورد مگر آن نهادینه شود و نهادینه نمی‌شود مگر نیرو‌های اجتماعی برای آن، نهاد‌های لازم را به وجود آورند.

آزادی و عدالت اجتماعی و دمکراسی در جامعه دوام نمی‌اورد مگر آن نهادینه شود و نهادینه نمی‌شود مگر نیرو‌های اجتماعی برای آن، نهاد‌های لازم را به وجود آورند.

فریاد کن بی امان آزادی را

و در شفق سحری زیبا
در می یابی که صدایت یافته است طنین.

شاخه گل نسرین!! تقدیم به شیرزن ایران زمین: نسرین ستوده

افتخار بشریت بشده این بانو !!
منش (کاوه ) دیرین ره و رسم این است

ایرانی‌، تو ناجی ایرانی‌

در یک کلام، این شعار مدنترین شعاریست که در چند سال گذشته از ایران رسیده است. بر ما کنشگران آزادی‌خواهی ایران است که معنی‌ این پیام را درک کرده، در پخش آن کوشا باشیم و مهمتر اینکه هر روز به خود بگویم:
ایرانی‌، تو ناجی ایرانی‌

شاخه گل نسرین!!

افتخار بشریت بشده این بانو !!
عمل (کاوه ) دیرین ره و رسم این است

آزادی خود را گدایی نمی کنیم، با قدرت از ستمگران پس می گیریم.

آزادی خود را گدایی نمی کنیم، با قدرت از ستمگران پس می گیریم.

ملتی که از قهرمانانش دفاع نکند لیاقت آزادی را ندارد.

ملتی که از قهرمانانش دفاع نکند لیاقت آزادی را ندارد.

انسان آزادی ایران

انسان آزادی ایران

در ایران آینده در مقابل فقر، آبادانی، در مقابل استبداد، آزادی و در مقابل جهل، خردگرایی را نهادینه خواهیم کرد.

در ایران آینده در مقابل فقر، آبادانی، در مقابل استبداد، آزادی و در مقابل جهل، خردگرایی را نهادینه خواهیم کرد.