Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 August 2022 /  سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

خودسازماندهی ابزار خودرهایی است.

خودسازماندهی ابزار خودرهایی است.

وقتی تصمیم گیری ها توسط قدرت اجتماعی اتخاذ شود قدرت سیاسی فقط ابزار اجرایی تحت کنترل آن می باشد.

از باور‌های خودرهاگران: وقتی تصمیم گیری ها توسط قدرت اجتماعی اتخاذ شود قدرت سیاسی فقط ابزار اجرایی تحت کنترل آن می باشد.

حکومت باید ابزار اجرایی تصمیم گیری های مردم باشد.

از باور‌های خودرهاگران: حکومت باید ابزار اجرایی تصمیم گیری های مردم باشد.

سازماندهی مردمی

سازماندهی مردمی گام اصلی بنای جامعه ی انسانی است.

سازماندهی مردمی ابزار مدیریت انسانی جامعه است.

سازماندهی مردمی ابزار مدیریت انسانی جامعه است.

قدرت اجتماعی ابزار کسب مدیریت جامعه توسط مردم است.

قدرت اجتماعی ابزار کسب مدیریت جامعه توسط مردم است.