Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2020 /  یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

اخلاق را که زیر پا بگذاریم قادر به پذیرش هر رذالتی هستیم، هر رذالتی.

اخلاق را که زیر پا بگذاریم قادر به پذیرش هر رذالتی هستیم، هر رذالتی.

تاریخ ایران را بازخواهیم نوشت، با عقلانیت، اخلاق و دلاوری.

تاریخ ایران را بازخواهیم نوشت، با عقلانیت، اخلاق و دلاوری.

خودرهاگران: رهایی در سازماندهی است.

سازمان خودرهاگران به برانگیختن اندیشه ورزی مشغول است نه تزریق اندیشه ها.

خودرهاگران: آزاد زیست کنید حتی اگر کوتاه و سخت، برده نمانید حتی اگر طولانی و راحت.

عقل و اخلاق و سازماندهی همه آن چیزی است که لازم داریم تا نه فقط رژیم جمهوری اسلامی، بلکه استبداد را از ایران ریشه کن کنیم.

عقل و اخلاق و سازماندهی همه آن چیزی است که لازم داریم تا نه فقط رژیم جمهوری اسلامی، بلکه استبداد را از ایران ریشه کن کنیم.

عقل و اخلاق و سازماندهی همه آن چیزی است که لازم داریم تا نه فقط رژیم جمهوری اسلامی، بلکه استبداد را از ایران ریشه کن کنیم.

خودرهاگران: مبارزه، کار همگان نیست. کار انسان های با وجدان و آگاه است.

وقتی توانستیم تکلیف خود را با مبارزه و مسئولیت های آن روشن کنیم می توانیم در مورد نقش دیگران اظهار نظر کنیم.

تا زمانی که پایمان روی اخلاق و ارزش جان و کرامت انسان محکم نباشد، یا رژیم جمهوری اسلامی را تحمل می کنیم و یا رژیمی مشابه را جایگزین آن می کنیم.

تا زمانی که پایمان روی اخلاق و ارزش جان و کرامت انسان محکم نباشد، یا رژیم جمهوری اسلامی را تحمل می کنیم و یا رژیمی مشابه را جایگزین آن می کنیم.

هیچ آرمان جمعی شایسته ای را بدون اخلاق فردی شایسته نمی توانیم بسازیم.

هیچ آرمان جمعی شایسته ای را بدون اخلاق فردی شایسته نمی توانیم بسازیم.  

خودرهاگران: آزادی لایق شجاعان است نه ترسوها.

تا زمانی که آگاهانه از مشارکت و مسئولیت و کار شانه خالی می کنیم بدانیم که چیزی به اسم دمکراسی را هم نخواهیم دید، حتی اگر آرزوی آن را داریم.

نقش و اصول خودرهاگری در رفتار و کردار ما

یک خودرهاگر همه چیز و همه کردار خود را زیر سؤال میبرد تا آن‌ها را باز نگری کند تا حاصل بهتری بدست آورد. یک استبداد پذیر وضع موجود را می‌پذیرد، رفتار خود را غیر قابل تغییر یا عاری از نیاز به تغییر می داند.