Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
24 February 2020 /  دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

سازماندهی خانوادگی: جزوه کوتاه آموزشی درباره تشکیل جمع مبارزاتی در میان خانواده و خویشاوندان

سازماندهی خانوادگی شکلی است از سازماندهی که می تواند حتی در امنیتی ترین شرایط دنبال کرد. در این نوع از کار اعضای یک خانواده و یا خانواده های نزدیک و خویشاوند با هم یک جمعی را به وجود آورده و دست به کار جمعی می زنند.

راه پایان بخشیدن به انفعال اکثریت جامعه

در هر کجا که پتانسیل مبارزاتی وجود دارد کار جمعی و سازمان یافته را آغاز کنیم و هدفمان روشن باشد: کنش.

جمع های چند نفره که به طور غیر علنی

وجود جمع های چند نفره که به طور غیر علنی در کارخانه و اداره و دانشگاه تشکیل می شود اجازه می دهد که در مواقع لازم علنی شوند و به هم پیوندند و قدرت مهمی را نشان دهند.        

دفاع از منافع خود

 در دانشگاه، در کارخانه، در کارگاه، در مدرسه، در اداره، در محله و هر جا که می توانید گروه های دو تا پنج نفره تشکیل داده و برای دفاع از منافع خود فعالیت سازمان یافته کنید    

خودرهاگران: سازماندهی یعنی کار منظم و هدفمند جمعی

اگر هر یک در محله و دانشگاه و اداره و کارخانه ی خود اقدام به کار جمعی کنیم پایه های سازماندهی اجتماعی شکل می گیرد. باید از آن جا که هستیم و با آنان که هر روز سروکار داریم شروع کنیم.

گفتاری درباره ی سازماندهی مبارزاتی در سوریه و مقایسه ی آن با ایران

 گفتاری درباره ی سازماندهی مبارزاتی در سوریه و مقایسه ی آن با ایران دکتر کورش عرفانی تولیدی از رادیو اتحاد http://khodrahagaran.org/radioetehad/mp3/Syria-1.MP3    

سازماندهی در قیام سوریه (تجربه ها و آموزش ها)

با اتکاء به این تجارب، سازمان خودرهاگران از همه کنشگران داخل کشور می خواهد که ارجحیت کاری خود را بر روی «خودسازماندهی» در محل بگذارند و با تشکیل واحدهای محلی در دانشگاه و کارخانه و مدرسه و اداره و محله های زندگی خود، حداقلی از کار سازمان یافته جمعی و به تدریج شبکه سازی را شکل دهند. آموزش ها برای این منظور موجود است و بخصوص از این وبسایت دیدن کنید: www.sazmadenehi.org

خودرهاگران: ما به سراغ دیگری برویم و کار جمعی را شروع کنیم

کار سازمان یافته یعنی کار جمعی هدفمند. یعنی بدانیم که وقتی چند نفری به خیابان رفتیم چه می خواهیم بکنیم. یعنی بدانیم چگونه می خواهیم سایرین را به مبارزه دعوت کنیم. یعنی بدانیم حاضران در خیابان را چگونه هدایت کنیم.

ایستادگی های مؤثر و کم هزینه – بخش چهارم

با بالارفتن نجومی نرخ تورم و کاهش توانائی های مالی، بازار را بایکوت کنید. بازار یکی از حلقه های کلیدی این رژیم است که در تداوم ورشکستگی تولیدات و صنایع داخلی دخالت مستقیم دارد و یکی از ارکان و پایه های اصلی این نظام ضد ایرانی و ضد انسانی است.