Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۱- عاشورا: با شهامت و اراده به صحنه آیید و مراکز رژیم را تصرف کنید.

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۱- عاشورا
با شهامت و اراده به صحنه آیید و مراکز رژیم را تصرف کنید.

برامور جهان بی شک منطقی حاکم است، همان منطقی که شما با اراده ی خویش و یا با بی ارادگی خویش بر جهان حاکم می کنید.

برامور جهان بی شک منطقی حاکم است، همان منطقی که شما با اراده ی خویش و یا با بی ارادگی خویش بر جهان حاکم می کنید.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

بهشت جامعه ی انسانی است و ساختن آن در گرو آگاهی و اراده ی ماست.

از باور‌های خودرهاگران: بهشت جامعه ی انسانی است و ساختن آن در گرو آگاهی و اراده ی ماست.

در ایران آینده رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر باید کارمندانی باشند برای چند سالی در خدمت قدرت مردم

در ایران آینده رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر باید کارمندانی باشند برای چند سالی در خدمت قدرت مردم و هر زمان که مردم اراده کنند باید بتوانند آنها را کنار بگذارند.

برخی تفاوت های روش «سازماندهی» و «خودسازماندهی»

نیاز به مدیریت سلسله مراتبی دارد. در میان اعضای جمع به صورت تقسیم کار صورت می گیرد.

سازماندهی و تکامل تاریخی

استراتژی سازمان خودرهاگران در مسیر تبدیل اراده های فردی به اراده ی سازمان یافته ی جمعی می باشد. وقتی بتوانیم شبکه های جمعی سازمان یافته را متشکل سازیم می توانیم شرایط را به نفع اکثریت مردم تغییر دهیم

قدرت اجتماعی چیست؟

قدرتی است که از مجموع توان نهادهای سازمان یافته ی شهروندی به وجود می آید و از حقوق مردم دفاع می کند.

آیا قدرت اجتماعی خود بخود شکل می گیرد؟

خیر، قدرت اجتماعی بر اساس اراده ی مردم برای مشارکت در امر جمعی و نیز جدیت و پشتکار و خلاقیت آنهاست که شکل می گیرد. تا کار جمعی سازمان یافته و جدی نباشد از قدرت اجتماعی خبری نخواهد بود.

از خرد و اراده خود برای تعیین سرنوشت خویش استفاده کن

چگونه باشم؟ از خرد و اراده خود برای تعیین سرنوشت خویش استفاده کن