Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 December 2020 /  شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

استبداد تحقیر می کند و حقارت اسارت را تمدید می کند.

استبداد تحقیر می کند و حقارت اسارت را تمدید می کند.

مثلث اسارت مردم: فقر مذهب ترس

مثلث اسارت مردم: فقر مذهب ترس

ملتی را نمی توان آزاد کرد، یا ملتی خود را آزاد می کند و یا از یک اسارت به اسارتی دیگر می رود.

ملتی را نمی توان آزاد کرد، یا ملتی خود را آزاد می کند و یا از یک اسارت به اسارتی دیگر می رود.

مذهب نرم کننده سختی زنجیر اسارت بر پوست ماست.

مذهب نرم کننده سختی زنجیر اسارت بر پوست ماست.

نوروز در اسارت

دگر نوروزِ در بند اِسارت را نمی خواهم !

دگر این زندگیّ پُر حِقارت را نمی خواهم !

بگذارید حقیقت را گفته باشیم

آن بخش از تاریخ بشر را که در آن آزادی و عدالت و اندیشه ورزی وجود دارد، هیچ انسان دروغگو، ترسو و مسئولیت گریزی نساخته است. حاصل رنج و مبارزه و کار انسان های آگاه، شجاع و مسئولیت پذیر بوده است.

وقتی کسی به ما یادآور می شود که ضمن بردگی و اسارت داریم عمرمان را به سوی پیری و مرگ طی می کنیم، سخت آزرده می شویم و آرزو می کنیم که او اشتباه کرده باشد. اما به طور عمیق خوب می دانیم که او در اشتباه نیست.

وقتی کسی به ما یادآور می شود که ضمن بردگی و اسارت داریم عمرمان را به سوی پیری و مرگ طی می کنیم، سخت آزرده می شویم و آرزو می کنیم که او اشتباه کرده باشد. اما به طور عمیق خوب می دانیم که او در اشتباه نیست.  

خودرهاگران: نجات ما در گرو کار جمعی سازمان یافته، منظم و هدفمند.

کار جمعی و سازمان یافته یکی از راهکارهای نجات ما از دست رژیم ضد مردمی کنونی نیست، تنها راهکار موثر است. باقی آن سرگرمی و خودفریبی است.